MENY

Viktig information

Informationen som ingår i detta avsnitt riktar sig inte till personer som vistas i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av aktier eller andra värdepapper utgivna av MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) (”MaxFASTIGHETER”) inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av MaxFASTIGHETER för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga aktier utgivna av MaxFASTIGHETER kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från MaxFASTIGHETER och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
För att ta del av informationen som ingår i detta avsnitt, måste du bekräfta att du inte befinner dig i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för särskilda restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan. Om du befinner dig i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion som har sådana särskilda restriktioner måste du klicka ”Nej, jag accepterar inte.” nedan.

 


Ja, jag accepterar          Nej, jag accepterar inte

 

 

 

Important information

The information contained in this section is not directed to persons located in the United States, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, Canada or in any other jurisdiction where the offer or sale of shares or other securities issued by MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) (”MaxFASTIGHETER”) is not permitted. In addition, the information on the following pages may not be published or distributed, directly or indirectly, in or into, United States, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, Canada or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to special restrictions or where such action would require additional prospectuses, other offer documentation, registrations or other actions in addition to what follows from Swedish law. Nor may the information be forwarded, reproduced or disclosed in a manner that contravenes such restrictions or gives cause to such requirements. Failure to comply with these instructions may result in a violation of the United States Securities Act of 1933, as amended (”Securities Act”) or securities regulations applicable in other jurisdictions.
No action has been, or will be, taken by MaxFASTIGHETER to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. No shares issued by MaxFASTIGHETER will be registered under the Securities Act and may not be offered, subscribed for, sold or transferred, directly or indirectly, within the United States, except pursuant to written consent from MaxFASTIGHETER and pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act, and in accordance with the securities legislation in relevant state or other jurisdiction within the United States.
In order to view the information contained in this section, you must certify that you are not located in United States, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, Canada or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to special restrictions and that you have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above. You may do so by clicking ”Yes, I confirm” below. If you are located in United States, Australia, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, Hong Kong, Canada or any other jurisdiction imposing such special restrictions, you must click ”No, I do not confirm” below.


Yes, I confirm          No, I do not confirm

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2019
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter