MENY

BOLAGSORDNING

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ). Bolaget är publikt.


§ 2 STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse har sitt säte i Gävle.


§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska äga samt förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.


§ 4 AKTIEKAPITAL
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.


§ 5 AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.


§ 6 STYRELSE
Styrelsen bestar av 1 -10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två leda­möter ska minst en suppleant väljas.


§ 7 REVISORER
Bolaget ska välja 1 -2 revisorer med eller utan revisorssupp­leanter.


§ 8 KALLELSE
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behand­las ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stäm­man. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.


§ 9 ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels an­mäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


§ 10 ORT FOR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm och Eskilstuna.


§ 11 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räken­skapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättel­sen samt, förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut rörande:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräk­ningen samt, i förekommande fall, koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen;
  b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl­lande direktören, om sådan har utsetts.
 8. Fastställande av styrelse-och eventuella revisorsarvoden.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse­suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssupp­leanter.
 10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktie­bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 12 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.


§ 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2018
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på vår hemsida

Sök på produkter och texter