Press & nyheter

MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) LÄMNAR MEDDELANDE OM VILLKORAD FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2019/2023 MED ISIN SE0013460243

19 november 2021
Finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2021

25 november 2021
VD har ordet

Under kvartalet har MaxFastigheters hittills bästa förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal uppnåtts, 20,6 mkr. Detta trots att en kostnad av engångskaraktär påverkat resultatet med knappt 3 mkr. Bolagets verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt med fina nyuthyrningar. Även i våra spännande utvecklingsprojekt fortsätter vi att generera bra värden.

Läs mer
VD har ordet
Fastighetsvärde
+
Mdr
Antal fastigheter
+
St
Antal orter
+
St
Långsiktigt substansvärde
+
per aktie

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB