BOLAGSORDNING

§1 Firma
Bolagets firma är MaxFastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Gävle.

 

§3 Verksamhet
Bolaget ska äga samt förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

 

§4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

 

§5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

 

§6 Styrelse
Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

 

§7 Revisorer
Bolaget ska välja 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

 

§8 Kallelse
Kallelse till årsstämman samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

 

§9 Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebokslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§10 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämman kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm och i Eskilstuna.

 

§11 Årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärende förekomma.


1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut rörande:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts, och
d) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
8. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorarvoden.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

 

§13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8, nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.

Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB