Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB den 6 september 2021

Aktieägarna i MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr 556937-5487 (”Bolaget”), med säte i Gävle, kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 september 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

 

 Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse extra bolagsstämma MaxFastigheter i Sverige AB (ID 121118)

PDF Anmälan och formulär för poströstning MaxFastigheter i Sverige AB (ID 121140)

PDF Fullmaktsformulär MaxFastigheter i Sverige AB (ID 121119)

 

 

 

Kallelse till årsstämma - MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma
måndagen den 28 juni 2021; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.

 

Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER AB

PDF Fullmaktsformulär MaxFASTIGHETER

PDF MaxFASTIGHETER Poströstning AGM 2021 SE pdf

    Anmälan via BankID

PDF Styrelsens ersättningsrapport 2021

PDF Protokoll årsstämma 2021-06-28

 

 

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.

 

Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER AB

PDF Fullmaktsformulär MaxFASTIGHETER

PDF Valberedningens förslag till årsstämman i MaxFASTIGHETER
PDF Styrelsens justerade förslag till dagordning på årsstämman

PDF Protokoll årsstämma 2020-06-16

 

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020 kl. 13.00 på Bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00

 

Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse till extra bolagsstämma 2020-02-14

PDF Fullmaktsformulär MaxFASTIGHETER

PDF Bilaga 1b - Villkor för teckningsoptioner

PDF Föreslagen styrelseledamot

PDF Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

PDF Slutliga villkor för hybridobligation

PDF Styrelsens beslut om företrädesemission

PDF Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen

PDF Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL

PDF Protokoll extra bolagsstämma 2020-02-14

 

 

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 7 maj 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.

 

Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER AB

PDF Fullmaktsformulär MaxFASTIGHETER

PDF Protokoll bolagsstämma 2019-05-07

 

 

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till stämman börjar klockan 12:15.

 

Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse extrastämma i MaxFASTIGHETER AB

PDF Fullmaktsformulär MaxFASTIGHETER

PDF Protokoll extra bolagsstämma 2019-04-04 

 

 

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2018

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, klockan 13:00 vid bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.


Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDF Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB.pdf

PDF Fullmaktsformulär - Bolagsstämma 2018-05-08.pdf

PDF Protokoll Årsstämma 2018 MaxFASTIGHETER i Sverige AB

 

 

 

 PDFProtokoll Bolagsstämma 2017.pdf

 

Extra bolagsstämma den 7 februari 2017

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 februari 2017, kl. 11.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.

 

Läs kallelse mm i nedan bifogade filer:

PDFMaxFast kallelse till extra bolagsstämma 2017-02-07.pdf

PDFFullständigt förslag till beslut 2017-02-07.pdf

PDFFullmaktsformulär - Extra bolagsstämma 2017-02-07.pdf

 

 

 

  

Extra bolagsstämma den 27 december 2016

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 december 2016, kl. 11.00 hos Catella, Birger Jarlsgatan 6, plan 6, Stockholm.


Läs kallelse mm i nedan bfogade filer:

PDFMaxFast Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

PDFBolagsordning 2016-12-27.pdf

PDFFullmaktsformulär - Extra bolagsstämma 2016-12-27.pdf

PDFFullständiga förslag till beslut 2016-12-27.pdf

PDFProtokoll extra bolagsstämma i MaxFast Properties AB (publ) 2016-12-27.pdf

 

 

 

   

Årsstämma/Bolagstämma

För ett aktiebolag benämndes årsstämman bolagsstämma fram till 2005. Ännu benämns en extrainsatt stämma för bolagsstämma medan den ordinarie stämman benämns årsstämma


Årsstämma/bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen MaxFASTIGHETERs högsta beslutande organ och det är vid årsstämman/bolagsstämma som aktieägare har rätt att fatta beslut rörande bolaget.


Kallelse till årsstämma/bolagsstämma sker genom att kallelsen hålls tillgänglig på MaxFASTIGHETERs webbplats samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker annonseras en upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. Tidpunkt för kallelse, se bolagsordningen.

 

 

Årsstämma

Årsstämma ska hållas i Eskilstuna, Gävle eller Stockholm inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Bolagets räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Årsstämman beslutar bland annat om fastställande av bolagets årsredovisning, disposition av bolagets vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman utser också styrelseledamöter och revisor samt beslutar om regler för valberedningen, styrelsens och revisorernas arvoden samt riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och den övriga koncernledningen. Beslut vid årsstämma/bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet utom i de fall där aktiebolagslagen uppställer krav på en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna, till exempel vid beslut om ändring av bolagsordningen. Beslut som fattas på årsstämma/bolagsstämman, och som inte är av mindre betydelse, kommer att offentliggöras efter stämman i ett pressmeddelande och protokollet från stämman kommer att publiceras på bolagets webbplats.

 

 

 

 

 

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB