Vår verksamhet


HISTORIK

MaxFASTIGHETER som legal enhet grundades 2013, och har sedan dess genom noga utvalda förvärv vuxit till en volym om nära 2,4 miljarder kronor per sista mars 2020.

 

VERKSAMHET

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen består av 48 kommersiella fastigheter belägna på lokalt starka handelsplatser. Fastighetsbeståndets uthyrbara area uppgår till cirka 192 000 kvm. Korta beslutsvägar och närhet till kund karaktäriserar MaxFASTIGHETER.


AFFÄRSIDÉ

MaxFASTIGHETER ska förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optimeras för att skapa maximalt värde för MaxFASTIGHETER aktieägare.


VISION

Ett av marknadens bästa och mest effektiva fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter.


STRATEGI

Fokusera på att skapa starka kassaflöden genom:
- en väl avvägd mix av solida och långsiktiga hyresgäster för att minimera risk och maximera intjäning,
- förvärv av fastigheter i starka lokala lägen som kompletterar befintligt fastighetsinnehav,
- förädling av fastighetsbeståndet genom värdehöjande fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och strategiskt uthyrningsarbete,
- stabilitet och långsiktighet i finansiering, både vad gäller eget kapital och krediter.

 

MÅL

MaxFASTIGHETERs finansiella mål;

 

MaxFASTIGHETERs operationella mål;

 

UTDELNINGSPOLICY

Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.

 

Vår organisation

Organisation och medarbetare

MaxFASTIGHETER kombinerar en central kärnkompetens av företagsledande och fastighetskunnande med lokalt entreprenörskap och ett urval av marknadens mest effektiva konsulttjänster för att skapa låga löpande administrativa kostnader, spetskompetens på varje aktuellt område samt stark lokal närvaro för varje enskild fastighet.

 

Fastighetsskötsel, förvaltning och uthyrning

För att säkerställa hög servicegrad till hyresgästerna och närhet till varje fastighet har bolaget skötselavtal med lokala entreprenörer på varje ort. Rätt kvalitet säkerställs kontinuerligt genom månadsvis uppföljning och kontinuerliga besök. Uthyrning och förvaltning sköts av huvudkontoret. Fastighetschefen rapporterar månatligen eventuella budgetavvikelser till övriga bolagsledningen.

 

Drift och fastighetsförvaltning

Bolaget arbetar efter konceptet att varje hyresgäst står för sin egen driftskostnad, vilket ger hyresgästen kontroll och incitament till att optimera lokal drift. Bolaget övervakar lokala driften men fokuserar på övergripande förvaltning vilket ger bolaget möjlighet att optimera utveckling samt förvaltning av såväl respektive fastighet som bolaget som helhet. Bolagets kunskap om fastighetsförvaltning i kombination med lokal närvaro säkerställer optimal drift och förvaltning.

 

Miljöarbete

MaxFASTIGHETER anser att ett aktivt miljöarbete stärker bolagets konkurrenskraft och därmed skapar värdetillväxt. Miljöpåverkan uppstår vid såväl fastighetsdrift och byggnation som från kunder och leverantörer till våra fastigheter. Störst påverkan kommer från energianvändning, materialanvändning och avfallsgenerering. Bolagets bedriver ett kontinuerligt miljöarbete i samarbete med hyresgäster och leverantörer.

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB