VD HAR ORDET 

När vi summerar 2020 kan konstateras att året varit intensivt och omvälvande med stora utmaningar. Vi har fortsatt att fokusera på vårt bestånd och bolagets expansion och vi levererar på samtliga punkter ett starkt resultat. Uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och bolagets projektutveckling fortsätter skapa betydande värden.

 

MaxFastigheter äger 59 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 215 424 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till närmare 2,9 mdr kronor och har ökat med 23,6 % under året. Vi har under perioden förvärvat 13 fastigheter med fortsatt inriktning mot regionstäder i Mellansverige. Vi har få vakanser och en ekonomisk uthyrningsgrad om 92,8 %. Vi har tydligt fokus på tillväxt och en organisation som sätter hyresgästen i centrum. Vi kommer fortsätta bygga värde genom fastighets­utveckling och aktiv fastig­hetsförvaltning.

 

STARK RESULTATUTVECKLING
Under året ökade intäkterna med 28,6 % till 186,9 mkr och driftöverskottet med 28,2 % till 143,7 mkr. Överskottsgraden om 76,9 % är i det närmaste oförändrad från föregående år, vilket visar på att vår satsning på triple-net hyresavtal, där hyresgästerna står för driften, är en fortsatt framgångsrik inriktning. Förvaltningsresultatet uppgick till 70,8 mkr vilket per aktie är 3,27 kr. Förvaltningsresultatet ökade med 23,8 % men per aktie enbart med 4,5 %. Anledningen till detta är att vi ökat genomsnittligt antal aktier mellan åren med närmare 3,4 miljoner. Värde­förändring förvalt­nings­fastigheter uppgick till 37,6 mkr (64,6). Den största anledningen till årets värdeförändring är färdigställandet av Etapp 1 i Skiftinge, Eskilstuna, samt Etapp 2 i Fanfaren, Karlstad.

 

HYRESSTÖD
Covid-19 har påverkat vårt sätt att arbeta och stärkt relationerna till våra hyresgäster. Effekterna av tillfälliga hyresrabatter under året uppgår till cirka 2 mkr eller knappt 1,1 % av årliga hyresomsättningen. I dagsläget finns inga konkurser i vårt bestånd och endast ett fåtal hyres­ diskussioner pågår gällande rabatter för kvartal 1 2021.

 

STABILA HYRESGÄSTER
Nyuthyrniningen fortsätter att vara god med många nytecknade avtal under det senaste kvartalet. Bolaget har 55 % av sina fastigheter inom kategorin handel. Dock tycker vi att man på marknaden stirrar sig blinda på just kategori­ indelning istället för att fokusera på hyresgästen. För oss är hyresgästen det viktigaste och det är de som ger tryggheten till bolagets omsättning. Det är inte kategorin handel som är avgörande när vi förvärvar eller utvecklar en fastighet. I vår lista över våra 10 största hyresgäster har vi ett flertal hyres­ gäster som verkar inom sällanköpshandeln. Dessa hyresgäster har under året, trots pandemin, haft en bra verksamhet och många av dem har även en ökad omsättning. En handelsfastighet, i bästa externhandelsområde, som förvärvas till 7,5-8,5 % i direktavkastning är ett bättre förvärv, i våra ögon, än en logistikfastighet med samma hyresgäst till cirka 4,0 % i avkastning. Vi har dock som mål att på sikt diversifiera portföljen så att ingen fastighetskategori överstiger 50 % av totala fastighetsvärdet.

 

STÄRKT FINANSIERING
Vi har under året jobbat med finansieringen av bolaget för att nå våra tillväxtmål. I februari gick vi ut till marknaden med en företrädesemission gällande en icke säkerställd hybridobligation. Obligationen fulltecknades och tillförde 227 mkr brutto i eget kapital till bolaget. I juli godkändes det skrift­liga förfarandet att ändra obligationsvillkor för obligationslån 2017/2020. Det innebar att obligationens löptid förlängdes till oktober 2021 och att den utestående skulden amorte­rades ner med 100 mkr till 200 mkr. Under året kommuni­ce­rades bolagets nya mål, att nå volymtillväxt och noterings­ändring till halvårsskiftet 2022.

 

POSITIV PROJEKTUTVECKLING
Under 2020 har vi fortsatt utvecklingen av våra tre stora fas­tighetsutvecklingsprojekt. Vi har färdigställt Etapp 1 i Skiftinge, Etapp 2 i Karlstad samt fastigheten i Kjula Logi­stik­ park. Vi har totalt investerat cirka 400 mkr i dessa projekt och de har gett positiva värdeförändringar till bolaget vid färdig­ ställandet. Projektutvecklingen kommer fortsätta under 2021 då den tillför bolaget ytterligare kvalitet till fastighetsportföljen i form av långa hyresavtal, lättförvaltade och nya fastigheter. Vi har påbörjat Etapp 2 i Skiftinge som avser cirka 100 mkr i investering samt Etapp 3 i Karlstad, vilket är bolagets första byggnation av en samhällsfastighet. Investeringen uppgår till närmare 115 mkr och utgörs till största delen av en gymnasie­ skola. Det är en styrka för bolaget att vi kan utveckla denna typ av fastighet och samtidigt ökar det på den diversi­fiering av portföljen som vi jobbar löpande med.

 

FRAMTIDEN
I bokslutskommunikéen skrev jag att MaxFastigheter är ett bolag väl rustat för framtiden och att vi ser fram mot en fortsatt bra utveckling under 2021. Den 3 mars 2021 offent­ liggjordes ett uppköpserbjudande till bolagets aktieägare. Bolagets fortsatta utveckling är starkt beroende av utfallet under uppköpserbjudandet, vilket bedöms kunna redovisas efter den 11 juni 2021. 

Håkan 3
Håkan Karlsson, VD
Eskilstuna, april 2021

  

Tidigare VD-ord

Q1 2021

Q4 2020

Q3 2020

Q2 2020

Q1 2020

Q4 2019

Q3 2019

Q2 2019

Q1 2019

Q4 2018

Q3 2018

Q2 2018

Q1 2018

Q4 2017

Q3 2017

Q2 2017

Q1 2017

Q2 2016

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB