VD HAR ORDET

MaxFastigheter har under kvartalet fokuserat på förvaltning av befintliga fastigheter men framförallt på våra två stora projekt i Karlstad och Gävle. Båda projekten följer tidplanen och det är mycket inspirerande att se byggnaden i Karlstad på plats. Det bådar gott inför fortsättningen av projektet där Etapp 2 har planerad byggstart hösten 2018. I dagsläget pågår uthyrningsarbetet för fullt och det ser mycket lovande ut.


Förvaltningsmässigt har vi ett bra kvartal bakom oss. Detta trots en tuff senvinter med höga kostnader för snöröjning samt halkbekämpning. Förvaltningsresultatet ökade med 55% och uppgick till 10,4 mkr. Överskottsgraden var, för årstiden god, och uppgick till 73 procent. En mycket stark siffra inom branschen vilket bevisar tryggheten med våra fastigheter. Hyresgästarena skall ta sina egna kostnader i största möjliga mån. Första kvartalet är som vanligt det kvartal som tyngs mest av vinterkostnader vilket leder till lägre överskottsgrad och intjäning. Belåningsgraden ligger på 59 procent och inkluderar den obligation vi emitterade i höstas. Den uthyrbara arean uppgår till ca 126 000 kvm och hyresavtalen uppgår till 124 stycken. Vår tillväxt sker med fokus att inte öka risken för våra aktieägare.


POSITIV UTHYRNINGSTREND

Uthyrningsgraden har minskat något till 89 procent. Det är första gången vi visar en siffra under 90 procent men då marknaden är fortsatt stark har vi efter kvartalets utgång haft en positiv uthyrningstrend. De orter som utmärker sig positivt är Eskilstuna, Norrköping och Västerås. Dessa uthyrningar kommer visa en positiv trend när vi följer upp kommande kvartal. Uthyrningarna föranleder vissa hyresgästanpassningar i befintliga byggnader. Dessa investeringar slår igenom på hyresnivåerna och följdeffekten blir ökade marknadsvärden. Detta kommer synas på resultatet under kvartal 2 samt 3.

 

Vi har ett antal identifierade fastigheter under lupp som tänkbara förvärv. Det känns som att vi har ett gynnsamt läge då vi fortsatt söker mindre affärer då vi där möter mindre konkurrens. Min förhoppning är att vi kan landa ett par affärer till gynnsamma avkastningar. Vidare kommer vi som tidigare ha fokus på att växa i form av projekt och nybyggnationer. Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på nyproduktion samt diversifiering av portföljen, genom bland annat ökning av kontorsfastigheter, gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling under 2018.

 

MAXFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2018 Q1

 

Håkan Karlsson
Vd MaxFastigheter i Sverige AB

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB