VD HAR ORDET


MaxFASTIGHETER i Sverige AB står inför en spännande expansionsfas. Diversifierade hyresintäkter och ett starkt kassaflöde är en stabil grund som tillsammans med en utpräglad entreprenörsanda bäddar för intressanta möjligheter. Vi har som målsättning att växa från dagens fastighetsbestånd om nära 700 miljoner kronor till en miljard kronor inom ett år och därefter fördubbla värdet under nästkommande två år.


Grunden till det som idag är MaxFASTIGHETER i Sverige AB lades i augusti 2013 då tre blivande ägare enades om att köpa tre fastigheter med bra kassaflöden i Avesta och Fagersta. Innan fastigheterna var tillträdda anslöt ytterligare ett antal aktieägare och MaxFASTIGHETER var ett faktum. Grundarna utgjordes av såväl undertecknad som Robert Engwall och Magnus Fält. Strategin var redan från början att fokusera på starka lokala lägen där fastigheternas kassaflöde och framtida potential var avgörande. Det vin­nande konceptet kommer vi att fortsätta med.


Vägledande i vårt arbete med fastigheterna är att vi håller den centrala administrationen till ett minimum samtidigt som vi är starkt synliga och närvarar lokalt. För oss är det viktigt att ta hand om våra fastigheter och hyresgäster på ett framåtriktat sätt, där vi förädlar och utvecklar våra fastighetslägen för att optimera värde och kundnöjdhet. Att kontinuerligt känna av situationen på plats genom uppföljning och kontinuerlig uppdatering av marknads­situationen, fastighetens skick, hyresgästens vardag och närområdets utveckling ger oss kontroll. Sammantaget gör detta att vi är nära marknaden och kan optimera beslut för respektive fastighet såväl som hela Bolaget.


Fastigheterna är belägna från Norrköping i söder till Sundsvall i norr, med en koncentration i städerna Eskilstuna, Karlstad, Norrköping och Västerås. Vi har lagt stor omsorg om att förvärva fastigheter med lokalt bra mikrolägen och scannar alltid marknaden efter lämpliga fastigheter till rätt pris. Tack vare lång erfarenhet från fastighetsbranschen, och speciellt handelsfastigheter i Mellansverige, har vi god kän­nedom om vilka geografiska lägen som är intressanta och vilken hyresgästmix som är optimal.


Resan har bara börjat och vi står nu inför ett spännande steg i bolagets utveckling där vi ser stora möjligheter att snabbt växa med bibehållen lönsamhet och kunna erbjuda nya spännande fastigheter. Under kvartal tre 2016 kommer vårt nybyggnationsprojekt i Eskilstuna att stå klart, där också MaxFASTIGHETER kommer hyra en mindre del av ytan för vårt nya huvudkontor. Vi har även skrivit avtal om förvärv av två ytterligare fastigheter och är i budprocess om fler intressanta fastigheter och projekt.


MaxFASTIGHETER har en underliggande god lönsamhet. Målet är att erbjuda våra aktieägare en spännande tillväxtmöjlighet och en bra direktavkastning, samtidigt som vi erbjuder våra hyresgäster ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet i förvaltningen och nära relationer.


Välkommen att vara en del av MaxFASTIGHETER!

 

 

Håkan Karlsson
VD, MaxFASTIGHETER i Sverige AB 

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB