VD HAR ORDET 

Sammantaget har arbetstempot under första kvartalet varit intensivt. Hyresintäkterna ökar samtidigt som även förvärv och utvecklingsprojekt bidrar till bolagets fortsatta expansion. Uthyrningen har varit fortsatt positiv med stora avtal tecknade både i Karlstad och Eskilstuna.
Vakanserna minskade under kvartalet och utvecklingsprojekten tuffar vidare med flera av dem för planerat färdigställande under året.

 

MaxFastigheter äger 60 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 226 871 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2 951 mkr kronor och har ökat med 24 % från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 93,2 %. De vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring och vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

 
TRYGG RESULTATUTVECKLING
Under första kvartalet ökade intäkterna med 23 % till 52 mkr och driftöverskottet med 22 % till 40 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till närmare 12 mkr vilket är en minskning med 23 % jämfört med föregående år. Anledning till minskningen är de engångskostnader om drygt 6 mkr vi haft på finansieringssidan vid omläggning av obligationslån. Renodlat dessa kostnader uppgår förvaltningsresultatet till drygt 18 mkr, vilket är en ökning med drygt 18 % från föregående år.

 

STÄRKT FINANSIERING
Arbetet med att förlänga obligationer fortsatte under kvartalet. Den korta obligationen, med förfall i oktober 2021, löstes i sin helhet och ersattes med en ny på 300 mkr med löptid till juni 2024. Efter detta har bolaget numera två utestående obligationer där den första på 200 mkr förfaller i maj 2023. Med det sagt så är finansieringen trygg ett antal år framöver men vi jobbar kontinuerligt med förbättringar.

 

COVID-PÅVERKAN
Under kvartal 1 har vi lämnat tillfälliga hyresrabatter på ett 10-tal avtal till ett belopp om 2 mkr. Diskussioner förs med ett antal hyresgäster gällande kvartal 2 men inga förhandlingar är ännu färdiga.

 

FRAMTIDEN
Då det ligger ett externt uppköpserbjudande på bolaget är det svårt att sia om framtiden. Verksamheten är trygg och vi levererar effektiv kundnära förvaltning samt värdeskapande transaktioner och fastighetsutveckling. I mitten av juni får vi svar kring bolagets fortsatta resa. Oavsett vilket är jag stolt över bolaget, dess personal och resan vi hittills varit med om. 

Håkan 3
Håkan Karlsson, VD
Eskilstuna, maj 2021

  

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB