VD har ordet

Vid ett årsskifte är det alltid bra att summera året som gått och fundera på vad som komma skall.
För MaxFastigheter var 2017 ett händelserikt, omvälvande och positivt år.
Förvaltningsmässigt har vi ett starkt år bakom oss. Förvaltningsresultatet uppgår till 38,6 miljoner kronor vilket är en ökning med 72 procent i jämförelse med samma period i fjol.

 

Under första kvartalet 2017 låg stort fokus på kapitalanskaffning för att kunna uppfylla tillväxtstrategin samt ägarspridningen av aktien. Vi utförde en överteckningsemission vilken tillförde 134 nya miljoner till bolaget och ca 1 700 nya delägare. Under andra halvåret lade vi kraften på att uppfylla det som utlovats till våra aktieägare, det vill säga sätta det nya kapitalet i arbete genom att investera i bra fastigheter med höga kassaflöden. Under det tredje kvartalet jobbade vi aktivt med att få in nytt kapital till bolaget i form av en obligationsfinansiering. Det var med stolthet som vi lyckades attrahera en annan typ av finansiering till bolaget då vi i mitten av september emitterade ett obligationslån på 200 mkr.

 

Under det senaste året har vi förvärvat tolv fastigheter med en direktavkastning på mellan 7 och 10 procent. Flertalet affärer har gjorts off-market, vilket innebär att det inte har varit någon budgivning i samband med förvärven och därmed inte heller några andra köpare som påverkat priset. Vi har identifierat intressanta områ¬den och fastigheter och därefter kontaktat ägarna för att försöka få till en försäljning. Ibland har vi fått positivt gensvar, men självklart är det inte alla affärer som gått i mål. Tack vare bra relationer har vi fått chansen att göra flera affärer med samma säljare.

 

MaxFastigheter uppvisar en god intjäningsförmåga på årsbasis. Då bolaget har vuxit snabbt och kontinuerligt har vi inte med oss hela driftnettot från de fastigheter som tillträtts under året i resultaträkningen för 2017. En intjäningsförmåga med samtliga fastigheter per 31 december, som finns med i boksluts¬kommunikén, säger därför mer om kraften och möjligheterna i beståndet. Då vi har två stora pågående projekt, handelsfastighet i Gävle samt kontorsfastighet i Karlstad, har vi även valt att visa intjäningsförmågan efter färdigställande. Båda projekten kommer stå färdiga under hösten-18 och är uthyrda med långa hyresavtal.

 

Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på nyproduktion samt diversifiering av portföljen, genom bland annat ökning av kontorsfastigheter, gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling under 2018. Vi har ett spännande år framför oss med färdigställande av de två nyproduktionsprojekten. Uthyrningsarbetet med delprojekt 2 i Karlstad är i full gång och kommer intensifieras under året. Jag förväntar mig en ökad uthyrningsgrad och därmed ett förbättrat förvaltningsresultat.

 

Eskilstuna, februari 2018

 

Håkan Karlsson
Vd MaxFastigheter i Sverige AB

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB