2020-02-14 14:30

Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) den 14 februari 2020, med 39 procent av aktieägarna representerade, har beslut fattats om att godkänna styrelsens beslut från den 19 december 2019 om nyemission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vidare beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av teckningsoptioner, i syfte att bolaget ska erlägga garantiersättning, avseende företrädesemissionen i form av teckningsoptioner.

Stämman beslutade även om att till ny styrelseledamot, för tiden från och med den 1 mars 2020 intill slutet av nästa årsstämma, välja Anna Qviberg Engebretsen.

 

Eskilstuna den 14 februari 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 14.30 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB