2023-05-29 17:00

Kommuniké från årsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) avhöll årsstämma den
29 maj 2023. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga
beslut fattades enhälligt då Stenhusfastigheter 6 AB innehar samtliga aktier i Bolaget.


Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2022 intagna resultaträkningen,
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie
ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

 

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd
räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Elias Georgiadis, Tomas
Georgiadis och Mikael Nicander till ordinarie styrelseledamöter samt att välja revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Revisionsbolaget har meddelat att
auktoriserad revisor Magnus Thorling är huvudansvarig revisor. Till styrelsens ordförande nyvaldes
Tomas Georgiadis.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Stockholm i maj 2023
Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Elias Georgiadis, tel. +46 707 96 13 34, email:elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se
Mikael Nicander, tel. +46 708 70 35 91, email: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj
2023 kl. 17.00 CET.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

c/o Stenhus Fastigheter i Norden

Box 44102

100 73 Stockholm

Telefon 08-410 22 100

info@stenhusfastigheter.se


Information om Stenhus Fastigheter finns på www.stenhusfastigheter.se

Information om MaxFastigheter finns på www.maxfastigheter.se

Organisationsnummer: 556937-5487


Följande dokument finns att hämta:
Kommuniké Max

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB