2023-10-02 08:15

MAXFASTIGHETER LÄMNAR MEDDELANDE OM VILLKORAD FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2021/2024

MAXFASTIGHETER LÄMNAR MEDDELANDE OM VILLKORAD FÖRTIDSINLÖSEN AV UTESTÅENDE OBLIGATIONSLÅN 2021/2024 MED ISIN SE0015196084 SAMT NOTERAR ATT SITT MODERBOLAG STENHUS FASTIGHETER OFFENTLIGGJORT ETT FRIVILLIGT ÅTERKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE SAMMA OBLIGATIONSLÅN


MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s (“MaxFastigheter”) moderbolag Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (“Stenhus”) har idag meddelat sin avsikt att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda SEK-obligationer samt, förbehållet rådande marknadsförhållanden, att en kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa (“Stenhusemissionen”).

I samband med den planerade Stenhusemissionen erbjuder Stenhus innehavarna av MaxFastigheters upp till SEK 600 miljoner seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, ISIN: SE0015196084 och med totalt utestående nominellt belopp om SEK 300 miljoner (de “Befintliga Obligationerna”) att mot ett kontant vederlag sälja sina Befintliga Obligationer till ett pris om 101,25 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej betald ränta (“Återköpserbjudandet”). De Befintliga Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren i ett återköpsdokument daterat 2 oktober 2023 som finns tillgängligt under följande länk: https://www.stenhusfastigheter.se/investerare/obligationer/. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas utbetalas den 12 oktober 2023. De Befintliga Obligationer som återköps av Stenhus i Återköpserbjudandet avses överföras till MaxFastigheter.

Med anledning av Stenhusemissionen och Återköpserbjudandet offentliggör MaxFastigheter idag att MaxFastigheter meddelar innehavarna av de Befintliga Obligationerna om sin avsikt att lösa in resterande Befintliga Obligationer under förutsättning av framgångsrikt genomförande av Stenhusemissionen (“Förtidsinlösen”). MaxFastigheter har därmed idag den 2 oktober 2023 skickat ett villkorat meddelande om Förtidsinlösen till varje person som, per den 29 september 2023, var registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av de Befintliga Obligationerna i den skuldbok som administreras av Euroclear.

Förutsatt av framgångsrikt genomförande av Stenhusemissionen (”Villkoret”) kommer Förtidsinlösen att ske den 27 oktober 2023 (“Inlösendagen”). De Befintliga Obligationerna kommer då att inlösas till ett belopp motsvarande 101,19 procent av nominellt belopp av varje Befintlig Obligation (dvs. SEK 1 264 875 per Befintlig Obligation) plus upplupen men ej betald ränta per Inlösendagen (“Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som, vid stängning den 20 oktober 2023, är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken (“Avstämningsdagen”).

Uppfyllande av Villkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Befintliga Obligationer genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Villkoret inte har uppfyllts innan Avstämningsdagen kommer Förtidsinlösen inte att ske och det kommer i sådana fall att bekräftas till innehavarna av de Befintliga Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. I samband med Förtidsinlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regelverk och sista dagen för att handla med de Befintliga Obligationerna kommer vara på eller omkring den 18 oktober 2023.

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:
Elias Georgiadis, tel. 070-796 13 34
Mikael Nicander, tel. 070-870 35 91


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFastigheter i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober kl. 08:15 CEST.


Följande dokument finns att hämta:
MaxFastigheter - Pressmeddelande avseende villkorad call option

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB