2023-10-13 15:49

Maxfastigheter meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) bekräftar härmed att villkoret i underrättelsen daterad den 2 oktober 2023 om villkorad förtidsinlösen (”Förtidsinlösen”) till innehavarna av Bolagets upp till SEK 600 miljoner seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, ISIN SE0015196084, och med ett totalt utestående nominellt belopp om SEK 300 miljoner (”Obligationerna”) har uppfyllts.


Förtidsinlösen var villkorad av Bolagets moderbolag Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ):s (”Stenhus”) erhållande av emissionslikviden från emissionen av obligationer, såsom meddelat genom Stenhus pressmeddelande den 6 oktober 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Stenhus har idag erhållit emissionslikviden från den Nya Obligationsemissionen och villkoret som ställts för Förtidsinlösen har därmed uppfyllts. Förtidsinlösen är därför inte längre villkorad och kommer följaktligen ske den 27 oktober 2023 (”Inlösendagen”). Inlösenpriset plus upplupen och obetald ränta per Inlösendagen kommer att betalas ut till samtliga innehavare som på avstämningsdagen den 20 oktober 2023 är registrerade som ägare eller förvaltare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden (”Avstämningsdagen”).
 

För ytterligare information kring Förtidsinlösen hänvisas till MaxFastigheters pressmeddelande den 2 oktober 2023.
 

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta:

Elias Georgiadis, tel. 070-796 13 34

Mikael Nicander, tel. 070-870 35 91Följande dokument finns att hämta:
MaxFastigheter - Pressmeddelande avseende villkor uppfyllt

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB