2020-02-14 08:00

MaxFASTIGHETER Bokslutskommuniké 2019

VD har ordet

År 2019 har på många vis varit ett otroligt år för MaxFastigheter. Vi visar återigen ett starkt resultat, uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och bolagets projektutveckling fortsätter skapa betydande värde.

MaxFastigheter äger 46 fastigheter på 28 orter till en uthyrbar yta om 187 446 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 Mdr kronor och har ökat med 49 procent från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 95,0 procent. Vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Vi har tydligt fokus på tillväxt och är en organisation som sätter hyresgästen i centrum.

FINANSIELL STYRKA
Vi har under året jobbat med finansiering av bolaget för att nå våra tillväxtmål. Under årets första halvår utförde vi två apportemissioner till ett värde av 123 Mkr och höjde samtidigt bolagets första obligation med 100 Mkr (till totalt 300 Mkr). Under andra halvåret gjordes en riktad emission till Investment AB Öresund på 93 Mkr och ytterligare en obligation emitterades om 200 Mkr. I november gick vi ut till marknaden med information om en kommande hybridobligation. Denna kommer att beslutas om på en Extra Bolagsstämma den 14:e februari. Obligationen är garanterad till fullo och kommer tillföra ytterligare 227 Mkr, före avdrag för emissionskostnader, som eget kapital, till bolaget. Bolaget har med dessa tillskott tryggat finansieringen och utvecklingen av bolaget för en tid framöver.

STARK RESULTATUTVECKLING
Under året ökade intäkterna med 30,9 procent till 145,3 Mkr och driftöverskottet med 40,8 procent till 112,1 Mkr. Här slår vår satsning på triple net hyresavtal igenom, där hyresgästerna står för sin egen drift, vilket visar sig genom det höga driftnettot. Överskottsgraden uppgår till fina 77,1 procent (71,7).

Förvaltningsresultatet uppgick till 57,2 Mkr vilket per aktie är 3,13 kr. En ökning med 30,8 procent samtidigt som vi tillfört bolaget närmare 7,1 miljoner aktier genom de tre emissioner vi utfört under året. Periodens resultat ökade samtidigt med 162,5 procent till 104,1 Mkr, en ökning motsvarande 2,98 kronor per aktie. Det är en styrka på marknaden att vi trots relativt stora stamemissioner under året visar att bolagets siffror håller ihop och förbättras avsevärt mot föregående år.

POSITIV PROJEKTUTVECKLING
Under 2019 har vi arbetat vidare med Etapp 2 i Fanfarenprojektet i Karlstad, där första hyresgästerna flyttar in och öppnar under Q1 2020. Totalt avser hela etappen 9 300 kvm uthyrbar yta och ICA och Restaurang Efendys är först ut. Investeringen uppgår totalt till närmare 200 Mkr. I Eskilstuna har vi två pågående projekt, etapp 1 i Skiftinge och ett restauranghus strax utanför staden i Kjula Logistikpark. Samtliga projekt färdigställs under 2020 och kommer förbättra vårt resultat avsevärt. Vi har under året totalt investerat 211 Mkr i egenutvecklade fastighetsprojekt. Projektutvecklingen kommer fortsätta under 2020 då den tillför bolaget ytterligare kvalitet till fastighetsportföljen i form av långa hyresavtal och lättförvaltade nya, fina fastigheter.

FRAMTIDEN
Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Detta kryddat med våra intressanta utvecklingsprojekt och kommande förvärv ger en trygg och spännande framtid. För att öka resultatet krävs att vi fortsätter investera men vi köper fortfarande inte för köpandets skull. Vi ska, även fortsättningsvis, vara noggranna och selektera våra förvärv. Med det sagt ser jag, tillsammans med mina kollegor, fram mot en fortsatt bra utveckling under 2020.

Eskilstuna den 14 februari 2020

Håkan Karlsson, vd

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB