2019-11-15 14:30

MaxFASTIGHETER emitterar företagsobligationer

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") har emitterat seniora icke säkerställda företagsobligationer om 200 000 000 kronor inom ett rambelopp om 500 000 000 kronor. Obligationerna har den 22 november 2019 som emissionsdag och kommer att löpa med rörlig ränta om Stibor 3m + 5.25 % per år (kvartalsvis utbetalning) med slutlig förfallodag den 22 maj 2023. Bolaget har åtagit sig att notera obligationerna vid Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad inom 60 dagar från emissionsdagen.

Emissionslikviden kommer att användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar i befintliga projekt.
Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Cirio har varit legal rådgivare.

Eskilstuna den 15 november 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 14.30 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB