2019-11-05 09:00

MaxFASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2019

Januari-september

VD har ordet

Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. MaxFastigheter levererar ett starkt resultat i kombination med positiva förvärv och högt affärstempo.

MaxFastigheter äger 44 fastigheter på 26 orter till en uthyrbar yta om 179 643 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,156 mdr kronor och har ökat med 44 procent från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 94,4 procent. De vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring och vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

Under årets tre första kvartal ökade intäkterna med 33 procent till 103 mkr och driftöverskottet med 39 procent till 81 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 39 mkr vilket per aktie är 2,24 kr. En ökning med 15,46 procent samtidigt som vi tillfört bolaget närmare 4,1 miljoner aktier genom de två apportemissioner vi utfört under året. Periodens resultat ökade samtidigt med 117 procent till 72 mkr, en ökning motsvarande 2,07 kronor per aktie.

Efter kvartalets utgång utfördes en riktad nyemission till Investment AB Öresund. Öresund blir ägare till ca 14 procent av samtliga aktier. Vi har i och med detta fått en stark finansiell aktör som största ägare i bolaget. Det är något vi tidigare saknat och det tillsammans med den kvalitetsstämpel det sätter på bolaget bådar gott inför framtiden och kommande kapitalanskaffningar.

Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Detta kryddat med våra intressanta utvecklingsprojekt och kommande förvärv ger en trygg och spännande framtid. Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

Håkan Karlsson, vd

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 09.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB