2019-07-09 08:00

MaxFASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

VD har ordet

När jag tillsattes som VD hösten 2016 skrevs i ett av mina första VD brev att jag såg fram emot att leda Bolagets tillväxt mot nästa etappmål om ett fastighetsvärde på två miljarder kronor. Jag kan nu stolt meddela att vi nått det målet och nu fortsätter bolagets tillväxtresa. Vi har nått målet genom att hålla på de principer vi haft gällande förvärv och vi har gjort det med bibehållna tankar kring liten tight organisation, lättförvaltade fastigheter, triple net hyresavtal och förvärv av högavkastande kommersiella fastigheter.

Under kvartalet har bolagets hittillsbästa resultatför ett kvartal uppnåtts och resultatet uppgick till hela 38 263 tkr. Den stora anledningen är organisationens arbete med utveckling av bolagets befintliga fastigheter vilket slår igenom på värdeförändringen. Vi är ett grymt team som jobbar extremt målmedvetet med projekt, nyuthyrningar och ekonomi.   

MaxFastigheter äger 44 fastigheter på 26 orter till en uthyrbar yta om 179 643 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,016 mdr kronor och har ökat med 40 procent från föregående år.Uthyrningsgraden är uppe i imponerande 94,6%!  Till kommande kvartal har vi inga kända avflyttningar så förhoppningen är att uthyrningsgraden kommer stärkas ytterligare under hösten 2019. 

Under första halvåret har intäkterna ökat med 24 procent till 66 mkr. Samtidigt ökade periodens resultat med 134 procent till 46,9 mkr. Även överskottsgraden är uppe i bra nivåer, 76,1% (74,0) och belåningsgraden är 60,2% (58,3%)

I Eskilstuna och Karlstad fortsätter våra projekt med full fart. Till Skiftinge handelsplats har tecknats ytterligare två hyresavtal sedan förra kvartalet. Det ena är med KFC och det andra med Yum Yum, en asiatisk kedja. Dessa skall läggas till de tidigare tecknade avtalen med DollarStore, Nordic Wellness, Waxy International samt Skiftinge Mat så nu börjar det se riktigt bra ut för området.  Tidplanerna håller och efter färdigställande kommer kvaliteten på bolagets fastighetsportfölj höjas ytterligare i form av långa hyresavtal, lättförvaltade, nya och fina fastigheter.  

Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av bolaget och vad vi tillsammans lyckats prestera under första halvåret. Jag förväntar mig en ytterligare ökad uthyrningsgrad under kommande halvår och därmed ett förbättrat förvaltningsresultat.

Håkan Karlsson, Vd

Eskilstuna den 9 juli 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB

För mer information vänligen kontakta:Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2019 kl. 08.00 (CET).
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00
E-post:certifiedadviser@penser.se

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB