2019-05-07 15:00

Beslut fattade vid MaxFASTIGHETERS årsstämma 7 maj 2019

Vid MaxFASTIGHETER AB:s (publ) årsstämma i Eskilstuna den 7 maj 2019 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 1,30 kronor per stamaktie. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 9 maj 2019. Utbetalning via Euroclear Sweden AB beräknas ske den 14 maj 2019.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes antalet styrelseledamöter till sex och inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Sundin, Leif Hässel, Robert Engwall, Sven Engwall och nyval av Andreas Daag och Carl Petré. Christer Sundin valdes till styrelseordförande.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 350 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor per i bolaget ej anställd ledamot. Utöver styrelsearvode utgår totalt 125 000 kronor till styrelsen att fördela till utskottsarbete.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tjugo (20) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

MaxFASTIGHETER i Sverige AB
(publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, tel 070-618 24 19
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: + 46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB