2019-05-07 08:00

MaxFASTIGHETER DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

VD har ordet

MaxFastigheter har under kvartalet gjort klart med två stora affärer. Den ena tillträddes 15/2 och innefattade 11 fastigheter och en ny storägare i form av NP3. Fokus har varit att implementera dessa fastigheter i organisationen och samtidigt få ett helhetsgrepp på hyresgäster och fastigheternas skick. Utöver detta har projekten fortsatt med full fart. 

MaxFastigheter äger 43 fastigheter på 25 orter till en uthyrbar yta om 161 446 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till närmare 1,75 mdr kronor och har ökat med 27 procent från föregående år. Uthyrningsgraden har stärkts under kvartalet och uppgick till 91,9 procent (89,0) och jag är övertygad om att uthyrningsgraden kommer att stärkas ytterligare under 2019. 

Under första kvartalet ökade intäkterna med 11 procent till 30,3 mkr. Samtidigt ökade periodens resultat med 9 procent till 8,7 mkr. Överskottsgraden sjönk något till 72,7% (73,4) medan substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsätter att utvecklas bra och uppgick till 42,4 kr.

I Eskilstuna pågår två projekt, Skiftinge handelsplats och Kjula Logistikpark. Båda projekten ser lovande ut och ett antal hyresgäster är tecknade. Byggnaden i logistikparken skall stå färdig under senare delen av året och innebär en investering på ca 43 mkr. Endast en liten vakans, 13% återstår. 

I det andra projektet, Skiftinge handelsplats, pågår arbetet med uthyrning för fullt. I dagsläget har vi tecknat avtal med DollarStore, Nordic Wellness, Waxy International samt Skiftinge Mat. Vi hoppas inom kort kunna meddela flera tecknade hyresgäster då uthyrningsarbetet ser mycket positivt ut. Tidplanerna håller och efter färdigställande kommer kvaliteten på bolagets fastighetsportfölj höjas ytterligare i form av långa hyresavtal, lättförvaltade, nya och fina fastigheter.  

Efter kvartalets utgång tillträder vi 29/4 fastigheten Upplands-Bro Klöv och Lilla Ullevi 1:12. Fastigheten har en årlig hyresomsättning om ca 22 mkr och i och med detta förvärv uppgår fastighetsvärdet i MaxFastigheter till 1 950 mkr.  Affären innebära ett ordentligt tillskott till kassaflödet och stärker samtidigt vår regionala positionering i Mellansverige. I och med affären får vi ytterligare en stark delägare till bolaget i form av Profura gruppen. Profura får en delbetalning i form av aktier till ett värde av ca 80 mkr och det är med stolthet som vi hälsar Profura välkomna som delägare. 

De goda marknadsförutsättningarna och bolagets fokus på uthyrning och projektutveckling gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling under 2019.

Håkan Karlsson, Vd

Eskilstuna den 7 maj 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB
(publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl 08.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB