2019-04-30 15:00

MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt

Den 25 februari 2019 offentliggjorde MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER") att bolaget emitterar ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 100 miljoner kronor under Bolagets befintliga obligationslån 2017/2020 (ISIN: SE0010297283). MaxFASTIGHETERs obligationslån 2017/2020 har ett rambelopp om totalt 500 miljoner kronor och bolaget har tidigare emitterat obligationer om 200 miljoner kronor. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 300 miljoner kronor.

Med anledning av obligationsemissionen har MaxFASTIGHETERs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 30 april 2019 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 3 maj 2019.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på MaxFASTIGHETERs webbplatswww.maxfastigheter.seoch Finansinspektionens webbplatswww.fi.sesamt på begäran i pappersformat på MaxFASTIGHETERs huvudkontor, Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla.

Eskilstuna den 30 april 2019

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 april 2019 kl.15:00.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se.

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB