2020-04-06 15:00

MaxFASTIGHETER presenterar nya finansiella och operationella mål samt ny utdelningspolicy

MaxFASTIGHETER har utarbetat nya finansiella och operationella mål samt har antagit en ny utdelningspolicy genom beslut av styrelsen. Målen presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

MaxFASTIGHETERs nya finansiella mål:
· En ökning om 12 procent per år av förvaltningsresultat per aktie.
· Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie på minst 12 procent per år.
· Belåningsgrad som är lägre än 60 procent.
· Räntetäckningsgrad om lägst 2 gånger.

MaxFASTIGHETERs nya operationella mål:
· Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av halvårsskiftet 2021.
· Genomföra listbyte till NASDAQ Stockholm Main market innan utgången av halvårsskiftet 2021.
· Ingen lokaltyp skall på medellång sikt överstiga 50 procent av bolagets totala fastighetsvärde.

MaxFASTIGHETERs nya utdelningspolicy:
Tills vidare avses att i huvudsak återinvestera vinsterna för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns för att uppnå det uppsatta tillväxtmålet om ett fastighetsvärde på 5 miljarder kronor.

Håkan, VD MaxFASTIGHETER, kommenterar de nya målen:
"Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att förvärva och förvalta kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen, med långa hyreskontrakt och stabila motparter. Ambitionen är att växa bolagets bestånd från 2,6 miljarder till 5 miljarder innan halvårsskiftet 2021 utan att kompromissa en sund och lönsam tillväxt med begränsad risk. Detta ska ske dels genom förvärv av fastigheter där MaxFASTIGHETER har byggt upp en intressant pipeline av lämpliga förvärvsobjekt, dels genom att nyttja bolagets befintliga projektportfölj.

Tillväxten är en del av strategin för att uppnå en mer väldiversifierad intäktsbas och minska beroendet mot enskilda hyresgäster och fastighetstyper. Genom att växa och samtidigt initiera process för listbyte kommer bolaget kunna erhålla mer förmånliga finansieringsmöjligheter och på sikt en optimerad kapitalstruktur vilket på sikt kommer minska de finansiella kostnaderna.

Som utgångspunkt är vi välkapitaliserade med en stark ägarbas vilka står bakom vår nya ambitionsnivå och det är i ljuset av detta som vår nya utdelningspolicy ska ses. Bolaget kommer dock aldrig kompromissa med aktieägarvärdet för att nå fastighetsvärdet på 5 miljarder."

Eskilstuna den 6 april 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 15.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB