2019-04-29 13:30

MaxFASTIGHETER tillträder aktier i fastighetsägande bolag och genomför riktad nyemission av aktier

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") offentliggjorde den 7 mars 2019 att Bolaget tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Brobryggen Intressenter AB ("Säljaren") avseende överlåtelse från Säljaren till Bolaget av samtliga aktier i Brofastigheten AB. Brofastigheten AB är lagfaren ägare till fastigheten Upplands-Bro Klöv och Lilla Ullevi 1:12 ("Fastigheten"). Säljaren ingår i Profuragruppen.

I samband med detta offentliggjorde MaxFASTIGHETER vidare att Bolaget hade rätt att delbetala köpeskillingen för aktierna i Brofastigheten AB genom nyemitterade aktier i MaxFASTIGHETER, till ett värde om 80,0 miljoner kronor och till en teckningskurs motsvarande den volymviktade sista betalkursen på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna som närmast föregår emissionen.

MaxFASTIGHETER har nu tillträtt aktierna i Brofastigheten AB och indirekt Fastigheten. Styrelsen i Bolaget har vidare, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 april 2019, emitterat 2 644 081 nya aktier i Bolaget och Säljaren har tecknat sig för dessa. Den riktade emissionen sker, i enlighet med ovan, till en teckningskurs beräknad till 30,26 kronor per aktie och innebär en ökning av MaxFASTIGHETERs aktiekapital med 6 610 202,50 kronor.

Säljaren blir härmed ägare till ca 14 procent av samtliga aktier och röster i MaxFASTIGHETER. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter emissionen till 18 644 081 stycken. För befintliga aktieägare i MaxFASTIGHETER innebär emissionen en utspädningseffekt om ca 14 procent.

Eskilstuna den 29 april 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl 13.30 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB