2019-04-08 08:00

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 30 april 2019, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast tisdagen den 30 april 2019. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 30 april 2019.
För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
  d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Övriga ärenden.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2018 lämnas med 1,30 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 9 maj 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019.

Punkt 14 - Principer för ersättning till bolagsledningen.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och vice verkställande direktören. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 420 tkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner ska där de förkommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 6 månadslöner.

Valberedningens förslag till beslut
Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 - Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på MaxFASTIGHETER i Sverige AB:s årsstämma 2018, utsetts Filip Andersson utsedd av TTC Invest AB, Sven Engwall utsedd av Axagon AB och Anders Tangen utsedd av Jan-Ove Tangen med bolag. Sven Engwall har varit valberedningens ordförande. De tre ägarrepresentanterna representerar tillsammans 22,2 procent av rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2018.

Valberedningen föreslår MaxFASTIGHETER I Sverige AB:s årsstämma 2019 att besluta:

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt revisor återfinns på bolagets webbplats,www.maxfastigheter.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tjugo (20) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Övrig information
I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 16 000 000 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplatswww.maxfastigheter.se. Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4§ aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras i april till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

Eskilstuna april 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, VD,tel: 070-618 24 61
Magnus Fält, vVDoch fastighetschef,tel: 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO,tel: 070-618 24 19

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50% av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB