2019-04-04 16:30

Beslut vid extra bolagsstämma i MaxFastigheter i Sverige AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) den 4 april 2019 har nedanstående beslut fattats:

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Emission skall kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5§ första stycket 6 aktiebolagslagen.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall sammanlagt högst 3 000 000 aktier ges ut.

Styrelsen bemyndigas även att vidta de mindre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Eskilstuna den 4 april 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB(publ)

För mer information vänligen kontakta:Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO tel 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning(EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl 16.30 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB