2019-03-13 08:00

Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 4 april 2019, klockan 13:00; bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till stämman börjar klockan 12:15.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 mars 2019, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast fredagen den 29 mars 2019. Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman kan ske på något av följande sätt:

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 29 mars 2019.

För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justerare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
  8. Stämmans avslutande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 7
Styrelsen i MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr 556937-5487 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får högst omfatta så många aktier som Bolaget kan emittera med beaktande av de gränser för Bolagets aktiekapital och antal aktier som finns i Bolagets bolagsordning.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas även att vidta de mindre justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 16 000 000 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängligt från och med tre veckor innan stämman på bolagets adress Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla och tillsändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran. För beställning av handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan till bolagsstämman. Samtliga nämnda handlingar kommer också finnas tillgängliga på bolagets hemsidawww.maxfastigheter.se och läggas fram på stämman.

Eskilstuna mars 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel: 070-618 24 61
Magnus Fält, vVD och fastighetschef, tel: 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, tel: 070-618 24 19
 

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se.

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB