2019-02-25 08:30

MaxFASTIGHETER emitterar ytterligare företagsobligationer

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget emitterar ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 100 miljoner kronor under Bolagets befintliga obligationslån 2017/2020 (ISIN: SE0010297283).

De ytterligare obligationerna emitteras till en kurs om 99,50 % av nominellt belopp. MaxFASTIGHETERs obligationslån 2017/2020 har ett rambelopp om totalt 500 miljoner kronor och Bolaget har tidigare emitterat obligationer om 200 miljoner kronor. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 300 miljoner kronor.

Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar i befintliga projekt. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Bolaget kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar från emissionsdagen.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Cirio har varit legal rådgivare.

Eskilstuna den 25 februari 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl 08.30 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se

Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB