2019-02-15 15:00

MaxFASTIGHETER tillträder fastigheter och genomför riktad nyemission av aktier

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") offentliggjorde den 20 december 2018 att Bolaget ingått en bytesaffär med NP3 Fastigheter AB ("NP3") samt att Bolaget skulle genomföra en riktad nyemission av aktier till NP3.

MaxFASTIGHETER har idag tillträtt fastigheterna Arvika Sargen 3, Arvika Silon 3, Arvika Blästern 2, Hagfors Grinnemo 1:180, Hagfors Neken 7, Filipstad Västerängen 23, Säffle Säffle 6:50, Torsby Vasserud 3:10, Karlstad Lerum 1:20, Sunne Brårud 1:120 och Sunne Skäggeberg 15:72, vilka Bolaget förvärvade från dotterbolag till NP3 i bolagsform.

MaxFASTIGHETER har även idag avträtt fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9 som Bolaget avyttrat till NP3, genom NP6 Förvaltning AB, i bolagsform.

Förvärven och avyttringen ovan var villkorade av varandra. MaxFASTIGHETER har finansierat nettoköpeskillingen till NP3 genom nya banklån och tillgängliga likvida medel, samt genom revers och kvittningsemission enligt nedan.

Vid avtalens ingående beslutade styrelsen i MaxFASTIGHETER, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en riktad nyemission av högst 1 426 849 nya aktier, riktad till NP3. Enligt beslutet skulle emissionen ske till en teckningskurs om 30 kronor per aktie och ha en teckningstid till och med den 29 mars 2019. NP3 skulle vidare ha rätt att betala aktierna genom kvittning av NP3:s fordran på MaxFASTIGHETER enligt ovannämnda revers.

NP3 har idag tecknat sig för och blivit tilldelad 1 426 849 nya aktier i MaxFASTIGHETER, varvid kvittning av ovannämnda revers har skett. Den sammanlagda teckningskursen är 42 805 470 kronor. NP3 blir härmed ägare till 8,9 procent av samtliga aktier och röster i MaxFASTIGHETER. Det totala antalet aktier och röster i MaxFASTIGHETER uppgår efter emissionen till 16 000 000 stycken.

Eskilstuna den 15 februari 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 15.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, e-post:certifiedadviser@penser.se.


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB