2018-12-20 08:00

MaxFASTIGHETER genomför bytesaffär med NP3 samt riktad nyemission av aktier

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER") och NP3 Fastigheter AB ("NP3") genomför bytesaffär. MaxFASTIGHETER förvärvar fastigheterna Arvika Sargen 3, Arvika Silon 3, Arvika Blästern 2, Hagfors Grinnemo 1:180, Hagfors Neken 7, Filipstad Västerängen 23, Säffle Säffle 6:50, Torsby Vasserud 3:10, Karlstad Lerum 1:20, Sunne Brårud 1:120 och Sunne Skäggeberg 15:72. Förvärven sker i bolagsform. Säljare är NP10 Förvaltning AB och NP13 Förvaltning AB (publ), vilka båda är dotterbolag till NP3. Tillträde förväntas ske senast den 29 mars 2019. De förvärvade fastigheterna har sammantaget en uthyrningsbar area om ca 30 900 kvadratmeter, ett årligt hyresvärde om ca 17,7 miljoner kronor, en uthyrningsgrad om 100 procent, hyresintäkter fördelade på 15 hyresavtal och 9 olika hyresgäster samt en genomsnittlig återstående löptid för hyresavtalen om 5,17 år.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen som MaxFASTIGHETER förvärvar är ca 113,6 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet är ca 214,4 miljoner kronor. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justering för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen.

MaxFASTIGHETER erlägger del av köpeskillingen till NP3 genom utfärdandet av en revers till NP3 om högst 54,8 miljoner kronor. Enligt avtalsvillkoren får reversen kvittas mot nyemitterade aktier i MaxFASTIGHETER.

Till fullföljande av detta villkor har styrelsen för MaxFASTIGHETER, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av aktier riktad till NP3, till en teckningskurs om 30 kronor per aktie och med en teckningstid som löper till och med den 29 mars 2019 och med rätt att betala aktierna genom kvittning av NP3:s fordran på MaxFASTIGHETER enligt ovannämnda revers. Emissionen innefattar högst 1 426 849 nya aktier, till en sammanlagd teckningskurs om högst 42 805 470 kronor, vilket innebär att NP3, efter att aktierna tecknats och tilldelats, blir ägare till högst 8,9 procent av samtliga aktier och röster i MaxFASTIGHETER, vilket i sin tur innebär en utspädningseffekt om högst ca 8,9 procent för befintliga aktieägare i MaxFASTIGHETER.

NP3, genom NP6 Förvaltning AB, förvärvar fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9 från MaxFASTIGHETER. Förvärvet sker i bolagsform till en preliminär köpeskilling om ca 26,3 miljoner kronor och till ett underliggande fastighetsvärde om ca 57 miljoner kronor. Tillträde förväntas ske senast den 29 mars 2019. Den avyttrade fastigheten har en uthyrningsbar area om ca 3 822 kvadratmeter, ett årligt hyresvärde om ca 3,9 miljoner kronor samt en genomsnittlig återstående löptid för hyresavtalen om 9 år.

Affärerna är villkorade av varandra. MaxFASTIGHETER finansierar nettoköpeskillingen till NP3 genom ovannämnda revers och kvittningsemission, nya banklån och tillgängliga likvida medel.

Eskilstuna den 20 december 2018

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl 19.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet bolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB