2018-11-15 08:00

Delårsrapport Q3 januari - september 2018

Januari-september

Händelser efter periodens utgång

VD HAR ORDET

Starkt resultat i kombination med projekt

MaxFastigheter levererar återigen ett starkt resultat. Sammantaget har de första månaderna varit bra och vi har fortsatt fokus på befintliga fastighetsprojekt.

MaxFastigheter har under de första tre kvartalen fokuserat på utveckling av befintliga fastigheter och på våra stora projekt i Karlstad och Gävle. Projektet i Gävle är klart och Dollarstore hade invigning den 25 september. Projektet var mycket lyckat och tidsmässigt blev det klart en månad tidigare än beräknat. Det visar att vi klarar av att driva och utveckla projekten lönsamt och effektivt.

Fanfarenprojektet i Karlstad fortsätter med full kraft. Etapp 1 går mot sitt slut med första inflyttning under december. Etapp 2 är i full gång. Markarbeten pågår för fullt för att hinna få färdiggjuten platta innan vintern. Projektet följer tidplanen med beräknat färdigställande till Q2 2020. Total investering kommer uppgå till runt 200 mkr och uthyrningsarbetet fortgår. Det finns gott om intressenter och så fort vi tecknar hyresavtal kommer det redovisas i kommande delårsrapporter.

Under årets tre första kvartal ökade intäkterna med 18 procent till 75,9 mkr. Samtidigt ökade periodens resultat med 36 procent till 33,1 mkr. Överskottsgraden uppgick till 78,4 procent och den ekonomiska uthyrningsgraden till 90,2 procent. Värdeförändring förvaltningsfastigheter har i och med investeringarna och projekten ökat med närmare 9 mkr.

Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) fortsätter att utvecklas bra och uppgick per den 30 september till 42,4 kr, motsvarande en ökning med 7 procent under de senaste 12 månaderna. Vi har få vakanser och de vi har finns pågående diskussioner kring.

Vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Vi har en stabil verksamhet som visar hög lönsamhet.

Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt stabil utveckling under resten av året.

KALENDARIUM
Q4/Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15
Bolagsstämma 2018 2019-05-07
Delårsrapport Q1 2019 2019-05-07
Delårsrapport Q2 2019 2019-07-09
Delårsrapport Q3 2019 2019-11-05

Rapporten i sin helhet bifogas.

Eskilstuna den 15 november 2018

Christer Sundin
Styrelseordförande

Leif Hässel
Styrelseledamot

Julia Öhman
Styrelseledamot

Filip Andersson
Styrelseledamot

Sven Engwall
Styrelseledamot

Robert Engwall
Styrelseledamot

Håkan Karlsson
Verkställande direktör

KONTAKT HÅKAN KARLSSON, VD
+46 70 618 24 61

MAGNUS FÄLT, VICE VD & FASTIGHETSCHEF 
+46 70 618 24 60
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB