2018-11-02 08:00

MaxFASTIGHETER tecknar avsiktsförklaring

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har tecknat avsiktsförklaring med Eskilstuna Kommun avseende överlåtelse av fastigheten Eskilstuna Skiftinge 1:3 samt del av fastigheten Eskilstuna Skiftinge 1:1. Avsiktsförklaringen är giltig till och med 2019-05-31. Parterna ska under exklusivitetsperioden uppta diskussioner och förhandlingar rörande ett avtal om förvärv av Fastigheten.

Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att den godkänns av kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun genom beslut som vinner laga kraft.

Fastigheterna är belägna i det nya kommande handelsområdet Skiftinge Rondellen. Detaljplan för området innefattar upp till 35 000 kvm handel. MaxFastigheter får, förutom ca 7 000 kvm till Biltema, ensamrätt på resterande ytor för nybyggnation.

"Vi har länge väntat på denna chans att få utveckla Eskilstuna med detta nya handelsområde. Läget längs med E20 är det bästa man kan tänka sig."säger Vd Håkan Karlsson

MaxFastigheter räknar med att total investering kommer uppgå till närmare 400 mkr. Investeringen kommer utföras genom en kombination av bankfinansiering samt eget kapital. Tänkbar byggstart är 1/6 2019 då kommunen i första skedet måste slutföra den markberedning som påbörjats. Byggnation kommer utföras i två-tre etapper med första etapp färdigställd till sommaren 2020. 

"Intresset är stort och vi har ett stort antal tänkbara hyresgäster."säger vice Vd tillika fastighetschef Magnus Fält.

Eskilstuna den 2 november 2018

MaxFASTIGHETER i Sverige AB
(publ)

För mer information vänligenkontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet MAXF. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB