2020-05-15 08:00

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12:15.

Den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset Covid-19 har medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner och det kommer därför ges möjlighet att delta digitalt utan att behöva närvara fysiskt.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande senast onsdagen den 10 juni 2020. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejladress, aktieinnehav och eventuella biträden. Aktieägare uppmuntras att, för bolagets närmare planering, vid anmälan ange ifall de önskar delta digitalt. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 10 juni 2020. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

De aktieägare som anmält intresse för digital närvaro kommer erhålla särskilda instruktioner för detta.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
  4. avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.
 17. Övriga ärenden.
 18. Stämmans avslutande
 

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för år 2019.

Punkt 14 - Principer för ersättning till bolagsledningen.

Med bolagsledningen avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och CFO. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt sex månadslöner. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga sex månadslöner.

 

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 - Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på MaxFASTIGHETER i

Sverige AB:s årsstämma 2019, utsetts;

Christer Sundin har varit kontaktperson för valberedningen. De tre ägarrepresentanterna representerade tillsammans 30,9 procent av rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2019.

Valberedningens arbete med förslag till styrelse fortgår och valberedningen har därav meddelat bolaget att förslaget kommer att tillställas bolaget inom kort.

Valberedningens förslag kommer, när det är klart, att offentliggöras genom separat pressmeddelande, dock senast den 1:a juni 2020.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tjugo (20) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020. Aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

 

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier och/eller teckningsoptioner, punkt 16

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2021, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 2 164 408 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 60 000 000 kronor samt syntetiska återköp av högst 3 000 000 teckningsoptioner, dock motsvarande en köpeskilling om högst 30 000 000 kronor. Bolaget ska därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktier och/eller teckningsoptioner. Motparten i swapavtalet ska kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier och/eller teckningsoptioner som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

 

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 21 644 081 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse samt eventuella förslag till beslut samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.maxfastigheter.se. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

 

Eskilstuna, maj 2020

Styrelsen

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08.00 CET.


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB