2020-05-06 19:00

MaxFASTIGHETER ger Arctic Securities mandat att undersöka förutsättningarna till förlängning av sitt obligationslån med förfall i september 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB ("MaxFASTIGHETER") emitterade den 15 september 2017 seniora icke-säkerställda obligationer under ett ramverk om maximalt 500 Mkr (ISIN SE0010297283) med slutlig förfallodag den 15 september 2020 ("Obligationslånet"). Under ramverket är för närvarande 300 Mkr emitterat.

Den pågående COVID-19 pandemin har under de senaste veckorna haft stor påverkan på förutsättningarna för kapital- och finansmarknaden, där MaxFASTIGHETER inhämtar delar av sitt kapital.

För att säkerställa och skapa förutsättningar för MaxFASTIGHETER att utveckla sin verksamhet och fortsätta genomföra förvärv trots den osäkerhet som råder på kapital- och finansmarknaden så har styrelsen i MaxFASTIGHETER fattat beslut om att ge Arctic Securities mandat för att bland de existerande innehavarna av Obligationslånet undersöka förutsättningarna för att åstadkomma en förlängning av löptiden för Obligationslånet.

Eskilstuna den 6 maj 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)
För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 19.00 CET.


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2019 uppgick fastighetsvärdet till 2,3 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB