2020-06-01 11:15

Valberedningens förslag till årsstämman i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har kallats till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.

Se kallelse på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.


Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 i förslag till dagordning – Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på MaxFASTIGHETER i Sverige AB:s årsstämma 2019, utsetts;

Christer Sundin har varit kontaktperson för valberedningen. De tre ägarrepresentanterna representerade tillsammans 30,9 procent av rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2019.

Christer Sundin, Leif Hässel och Robert Engwall har avböjt omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår MaxFASTIGHETER I Sverige AB:s årsstämma 2020 att besluta:

Eskilstuna, juni 2020

Styrelsen

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 11.15 CET.


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB