2020-06-03 19:30

Styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) justerar förslaget till dagordning på årsstämman

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (”MaxFASTIGHETER” eller ”Bolaget”) har kallats till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla. Inför årsstämman har styrelsen i MaxFASTIGHETER utfärdat en kallelse innefattande ett förslag till dagordning (”Dagordningen”).

Styrelsen i MaxFASTIGHETER har beslutat att ur Dagordningen stryka punkt 16, ”Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier och/eller teckningsoptioner”.


MaxFASTIGHETER har tidigare informerat om att Bolaget gett Arctic Securities mandat att, bland de existerande innehavarna av obligationslånet (ISIN SE0010297283, med slutlig förfallodag den 15 september 2020), undersöka förutsättningarna för att åstadkomma en förlängning av löptiden för obligationslånet. Återköp av egna aktier och/eller teckningsoptioner kan komma att strida mot de villkor som sätts och därför återtar styrelsen sitt förslag och stryker således ifrågavarande punkt ur Dagordningen.

Se kallelse till årsstämman på Bolagets hemsida www.maxfastigheter.se.

Eskilstuna, juni 2020

Styrelsen

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 19.30 CET.


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB