2020-06-09 18:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) påbörjar skriftligt förfarande för att ändra villkor i obligationer

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har i dag instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 500,000,000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0010297283 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna.


På grund av allmän osäkerhet på marknaderna för kapitallån, där upptagandet av ny skuld har visat sig vara svårt på grund av den pågående COVID-19-pandemin, efterfrågar Bolaget en förlängning av Obligationernas slutliga förfallodatum (som löper ut 15 september 2020) till 15 oktober 2021. En förlängning av Obligationernas löptid syftar delvis till att säkerställa Bolagets finansiering för befintliga utvecklingsprojekt.

Om obligationsinnehavarna godkänner förslaget att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna kommer Bolaget betala en avgift om 1,50 procent av det nominella beloppet per Obligation till de obligationsinnehavare som kvalificerar sig för avgiften.

Bolaget har erhållit positiva indikationer för förslaget från obligationsinnehavare som representerar drygt 75 % av de utestående Obligationerna.

För ytterligare information hänvisas till investerarpresentationen avseende det skriftliga förfarandet som finns på bolagets hemsida (www.maxfastigheter.se).

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 10 juni 2020. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 16 juni 2020 och avslutas den 7 juli 2020. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 16 juni 2020 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

Arctic Securities AS, filial Sverige har blivit anlitad som finansiell rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (www.maxfastigheter.se) och på Stamdata (www.stamdata.com).

Eskilstuna, 9 juni 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020 kl. 18.00 CET.


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB