2020-06-16 15:06

Kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Vid årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) (”Bolaget”) den 16 juni 2020 fattades följande beslut.


Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om resultatdisposition

Årsstämman beslutade att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Antalet styrelseledamöter, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem samt inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade vidare om omval av styrelseledamöterna Sven Engwall, Anna Engebretsen och Carl Petre. Eva Eriksson valdes till ny styrelseledamot samt Nils Sköld till ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor per i bolaget ej anställd ledamot. Stämman beslutade även att utskottsarvoden uppgår till 45 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot samt 45 000 kronor för finans- och investeringsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tjugo (20) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020. Aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Eskilstuna, 16 juni 2020

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)


För mer information vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19


Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
 


Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB