2020-11-03 08:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari-september 2020


MaxFastigheter visar ett bra och stabilt resultat för niomånadersperioden 2020. Vi har inga lämnade hyresrabatter i kvartalet trots att coronapandemin inneburit fortsatt oro i omvärlden.  Våra fastigheter har stabila hyresgäster där flertalet haft positiv utveckling under rådande omständigheter. Vi kan konstatera att vi under gällande förutsättningar har en stabil och långsiktig affär som levererar goda resultat.

Avslutade projekt i Kjula Logistikpark, Skiftinge och Fanfaren har varit i fokus för förvaltningen samtidigt som aktiviteter kring möjliga transaktioner varit hög. Projektverksamheten fortsätter att skapa bra avkastning och bidrar till att utveckla våra egna fastigheter och närområden.

MaxFastigheter äger 55 fastigheter på 30 orter till en uthyrbar yta om 211 492 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2,744 mdr kronor och har ökat med 27% från föregående år. Uthyrningsgraden uppgår till 93,2% och de vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring. Bolagets största fastighetskategori är handel som står för 58% av hyresvärdet (67). Under det tredje kvartalet har handelssegmentet minskat. Detta beror dels på att vi färdigställt projektfastigheter, dels på att vissa fastigheter omklassificerats för att bättre avspegla hyresgästens verksamhet.

Efter utgången av det tredje kvartalet tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Örebro. Det är bolagets första förvärv på orten och förhoppningsvis kan den följas av flera till liknande avkastningar. Förvärvet stärker portföljen och fortsätter den diversifiering av fastighetsbeståndet vi påbörjat.  

Intäkterna har ökat med 32% till 136 Mkr. Samtidigt ökade förvaltningsresultatet med 34% till 52 Mkr medan periodens resultat uppgick till 57,6 Mkr. Överskottsgraden fortsätter hålla bra nivåer, 77,1% (78,4), och belåningsgraden är nere i 54,8% (61,1). Bolagets långsiktiga substansvärde uppgår till 45,93 kr/aktie vilket är en ökning med 5,9% från föregående år.

Den sista september 2020 uppgick soliditeten till 39,2%. Den genomsnittliga finansieringsräntan uppgick till 3,39% och 52% av kreditvolymen var räntesäkrad. Räntetäckningsgraden uppgick till 2,4 ggr. Kapitalbindningstiden uppgår till 2,1 år och det känns glädjande att vi har ett gott samarbete med våra

banker och finansiärer. Vi känner oss trygga i att kunna finansiera vår fortsatta tillväxtresa på ett ändamålsenligt sätt. 

Sammanfattningsvis utvecklas verksamheten positivt utifrån en stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet. Kryddar man detta med den intressanta projektportföljen där fler projekt färdigställs och fler intressanta förvärv av kassaflödesdrivna fastigheter så står bolaget väl rustat med goda framtidsutsikter.

Eskilstuna, november 2020

Håkan Karlsson, VD

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen besök www.maxfastigheter.se eller kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel, 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel, 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november kl.08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 september 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,7 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com
Följande dokument finns att hämta:
MaxFastigheter - Delårsrapport januari - september 2020 Pressmeddelande 2020-11-03

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB