2021-02-12 08:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Bokslutskommuniké 2020


När vi summerar 2020 kan konstateras att året varit intensivt och omvälvande med stora utmaningar. Vi har fortsatt att fokusera på vårt bestånd och bolagets expansion och vi levererar på samtliga punkter ett starkt resultat. Uthyrningsmässigt har vi skördat nya framgångar och bolagets projektutveckling fortsätter skapa betydande värden.

MaxFastigheter äger 59 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 215 424 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till närmare 2,9 mdr kronor och har ökat med 23,6 procent under året. Vi har under perioden förvärvat 13 fastigheter med fortsatt inriktning mot regionstäder i Mellansverige. Vi har få vakanser och en ekonomisk uthyrningsgrad om 92,8 procent. Vi har tydligt fokus på tillväxt och en organisation som sätter hyresgästen i centrum. Vi kommer fortsätta bygga värde genom fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

Under året ökade intäkterna med 28,6 procent till 186,9 Mkr och driftöverskottet med 28,2 procent till 143,7 Mkr. Överskottsgraden om 76,9 procent är i det närmaste oförändrad från föregående år, vilket visar på att vår satsning på triple-net hyresavtal, där hyresgästerna står för driften, är en fortsatt framgångsrik inriktning. Förvaltningsresultatet uppgick till 70,8 Mkr vilket per aktie är 3,27 kr. Förvaltningsresultatet ökade med 23,8 procent men per aktie enbart med 4,5%. Anledningen till detta är att vi ökat genomsnittligt antal aktier mellan åren med närmare 3,4 miljoner. Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 37,6 Mkr (64,6 Mkr). Den största anledningen till årets värdeförändring är färdigställandet av Etapp 1 i Skiftinge, Eskilstuna, samt Etapp 2 i Fanfaren, Karlstad.

Covid -19 har påverkat vårt sätt att arbeta och stärkt relationerna till våra hyresgäster. Effekterna av tillfälliga hyresrabatter under året uppgår till cirka 2 Mkr eller knappt 1,1 procent av årliga hyresomsättningen. I dagsläget finns inga konkurser i vårt bestånd och endast ett fåtal hyresdiskussioner pågår gällande rabatter för kvartal 1 2021.

Nyuthyrningen fortsätter att vara god med många nytecknade avtal under det senaste kvartalet. Bolaget har 55 procent av sina fastigheter inom kategorin handel. Dock tycker vi att man på marknaden stirrar sig blinda på just kategorindelning istället för att fokusera på hyresgästen. För oss är hyresgästen det viktigaste och det är de som ger tryggheten till bolagets omsättning. Det är inte kategorin handel som är avgörande när vi förvärvar eller utvecklar en fastighet. I vår lista över våra 10 största hyresgäster har vi ett flertal hyresgäster som verkar inom sällanköpshandeln. Dessa hyresgäster har under året, trots pandemin, haft en bra verksamhet och många av dem har även en ökad omsättning. En handelsfastighet, i bästa externhandelsområde, som förvärvas till 7,5-8,5 procent i direktavkastning är ett bättre förvärv, i våra ögon, än en logistikfastighet med samma hyresgäst till cirka 4,0 procent i avkastning. Vi har dock som mål att på sikt diversifiera portföljen så att ingen fastighetskategori överstiger 50 procent av totala fastighetsvärdet.

Vi har under året jobbat med finansieringen av bolaget för att nå våra tillväxtmål. I februari gick vi ut till marknaden med en företrädesemission gällande en icke säkerställd hybridobligation. Obligationen fulltecknades och tillförde 227 Mkr i eget kapital till bolaget. I juli godkändes det skriftliga förfarandet att ändra obligationsvillkor för obligationslån 2017/2020. Det innebar att obligationens löptid förlängdes till oktober 2021 och att den utestående skulden amorterades ner med 100 Mkr till 200 Mkr. Under året kommunicerades bolagets nya mål, att nå volymtillväxt och noteringsändring till halvårsskiftet 2022.

Under 2020 har vi fortsatt utvecklingen av våra tre stora fastighetsutvecklingsprojekt. Vi har färdigställt Etapp 1 i Skiftinge, Etapp 2 i Karlstad samt fastigheten i Kjula Logistikpark. Vi har totalt investerat cirka 400 Mkr i dessa projekt och de har gett positiva värdeförändringar till bolaget vid färdigställandet. Projektutvecklingen kommer fortsätta under 2021 då den tillför bolaget ytterligare kvalitet till fastighetsportföljen i form av långa hyresavtal, lättförvaltade och nya fastigheter. Vi har påbörjat Etapp 2 i Skiftinge som avser cirka 100 Mkr i investering samt Etapp 3 i Karlstad, vilket är bolagets första byggnation av en samhällsfastighet. Investeringen uppgår till närmare 115 Mkr och utgörs till största delen av en gymnasieskola. Det är en styrka för bolaget att vi kan utveckla denna typ av fastighet och samtidigt ökar det på den diversifiering av portföljen som vi jobbar löpande med.

Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap och vårt engagemang kommer synas i en starkare tillväxt. Vi levererar effektiv och kundnära förvaltning samt värdeskapande transaktioner och nybyggnationer. Vi har en stor potential i vår projektportfölj och med den fortsätter bolaget leverera värde till våra aktieägare. MaxFastigheter är ett bolag väl rustat för framtiden och med det sagt ser jag tillsammans med mina kollegor fram emot en fortsatt bra utveckling under 2021.

 

Eskilstuna, februari 2020

Håkan Karlsson

Verkställande Direktör

 

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl.08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB