2021-02-15 09:30

MaxFASTIGHETER undersöker möjligheten att emittera obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer med förfall 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) har mandaterat Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med slutförfall 11 juni 2024 och en förväntad initial volym om SEK 300 miljoner under en ram om upp till SEK 600 miljoner (”Nya Obligationerna”), förbehållet rådande marknadsförhållanden.
 

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna erbjuder MaxFastigheter innehavare av Bolagets utestående obligationer med förfall i oktober 2021 och ISIN SE0010297283 (”2017/2021 Obligationerna”) att mot ett kontant vederlag sälja sina obligationer till ett pris om 101,50 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej betald ränta (”Återköpserbjudandet”). 2017/2021 Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 15 februari 2021 (”Återköpsdokumentet”). Nedan är en sammanfattning av Återköpserbjudandet.

Beskrivning av 2017/2021 Obligationerna: 2017/2021 Sr Unsec FRN

ISIN: SE0010297283

Emitterat belopp: SEK 300m

Utestående belopp: SEK 200m

Minimum Nominellt Belopp: SEK 1m

Pris: 101,50%

Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns tillgängligt under följande länk: https://www.maxfastigheter.se/investerare/obligationer/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 19 februari 2021, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolagets återköp av 2017/2021 Obligationerna är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 26 februari2021.

Innehavare av 2017/2021 Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

MaxFastigheter kan komma att påkalla sin rätt till förtida inlösen av de 2017/2021 Obligationer som inte återköps i enlighet med Återköpserbjudandet till ett pris om 101,50 procent av det nominella beloppet plus upplupen men ej betald ränta, i enlighet med obligationsvillkoren för 2017/2021 Obligationerna och villkorat av genomförandet av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs.

 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

 

Arrangörer, bookrunners och dealer managers:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 8 50 62 30 61, dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, syndicate@swedbank.se. 

Eskilstuna den 15 februari 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2021 kl. 09:30 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB