2021-02-18 17:00

MaxFASTIGHETER emitterar obligationer om 300 Mkr

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt obligationslån om 300 Mkr med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 595 baspunkter med förfall 11 juni 2024 under ett ramverk om upp till 600 Mkr (”Nya Obligationerna”). Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionslikviden kommer bland annat att användas för återköp av MaxFastigheters utestående obligationer med förfall i oktober 2021 och ISIN SE0010297283 (”2017/2021 Obligationerna”). Bolaget annonserade den 15 februari 2021 ett erbjudande om ett återköp av 2017/2021 Obligationerna på pris 101,50 procent av nominellt belopp (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 19 februari 2021 och likvid förväntas redovisas omkring den 26 februari 2021.

MaxFastigheter avser att påkalla sin rätt till förtida inlösen av de 2017/2021 Obligationer som inte återköps i enlighet med Återköpserbjudandet till ett pris om 101,50 procent av det nominella beloppet plus upplupen men ej betald ränta, i enlighet med obligationsvillkoren för 2017/2021 Obligationerna och villkorat av att utbetalningen från Nya Obligationerna sker.
 

Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och dealer managers:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +45 30 51 59 41, dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, syndicate@swedbank.se. 

Eskilstuna den 18 februari 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 17:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.


Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB