2021-02-19 16:45

MaxFASTIGHETER offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande samt underrättar om förtidsinlösen av utestående 2021-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Frivilligt återköpserbjudande

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av MaxFastigheter den 15 februari 2021 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av MaxFastigheters utestående seniora icke-säkerställda obligationer med utestående belopp om 200 Mkr och förfall i oktober 2021, ISIN SE0010297283 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CET den 19 februari 2021. Innehavare av Obligationen har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationen motsvarande ett totalt nominellt belopp om 18 666 667 Mkr.

MaxFastigheter avser att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa samtliga Obligationer som accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,50 procent av nominellt belopp. MaxFastigheter kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 26 februari 2021.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom en sekundärmarknadstransaktion hos Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) (“Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av transaktionen med sina respektive kontaktpersoner.

Förtidsinlösen

MaxFastigheter meddelar vidare att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av samtliga Obligationer vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med klausul 9.3 i villkoren för Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen är villkorad av att emissionslikviden utbetalas för Bolagets nya obligationsemission som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande från den 18 februari 2021 (”Nya Obligationerna”). Datumet för Förtida Inlösen kommer att vara den 24 mars 2021 och inlösenbeloppet för varje Obligation kommer att uppgå till det tillämpliga inlösenbeloppet (dvs. 101,50 procent av nominellt belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 17 mars 2021.

En underrättelse om villkorad förtida inlösen skickas till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 18 februari 2021.

I samband med förtidsinlösen kommer Obligationen att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i enlighet med gällande regelverk och sista dagen för att handla med Obligationerna kommer vara på eller omkring den 15 mars 2021.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har varit arrangörer och bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt agerat Dealer Managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har varit legala rådgivare.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: DCM_sweden@danskebank.se

Swedbank AB (publ): Syndicate@swedbank.se

Eskilstuna den 19 februari 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 16:45 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB