2021-05-06 08:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2021


Sammantaget har arbetstempot under första kvartalet varit intensivt. Hyresintäkterna ökar samtidigt som även förvärv och utvecklingsprojekt bidrar till bolagets fortsatta expansion. Uthyrningen har varit fortsatt positiv med stora avtal tecknade både i Karlstad och Eskilstuna. Vakanserna minskade under kvartalet och utvecklingsprojekten tuffar vidare med flera av dem för planerat färdigställande under året.

MaxFastigheter äger 60 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 226 871 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2 951 mkr kronor och har ökat med 24 % från föregående år. Vi har få vakanser och uthyrningsgraden ligger på 93,2 %. De vakanser vi har finns det pågående diskussioner kring och vi kommer fortsätta bygga värde genom lönsam fastighetsutveckling och aktiv fastighetsförvaltning.

Under första kvartalet ökade intäkterna med 23 % till 52 mkr och driftöverskottet med 22 % till 40 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till närmare 12 mkr vilket är en minskning med 23 % jämfört med föregående år. Anledning till minskningen är de engångskostnader om drygt 6 mkr vi haft på finansieringssidan vid omläggning av obligationslån. Renodlat dessa kostnader uppgår förvaltningsresultatet till drygt 18 mkr, vilket är en ökning med drygt 18 % från föregående år.

Arbetet med att förlänga obligationer fortsatte under kvartalet. Den korta obligationen, med förfall i oktober 2021, löstes i sin helhet och ersattes med en ny på 300 mkr med löptid till juni 2024. Efter detta har bolaget numera två utestående obligationer där den första på 200 mkr förfaller i maj 2023. Med det sagt så är finansieringen trygg ett antal år framöver men vi jobbar kontinuerligt med förbättringar.

Under kvartal 1 har vi lämnat tillfälliga hyresrabatter på ett 10-tal avtal till ett belopp om 2 mkr. Diskussioner förs med ett antal hyresgäster gällande kvartal 2 men inga förhandlingar är ännu färdiga.

Då det ligger ett externt uppköpserbjudande på bolaget är det svårt att sia om framtiden. Verksamheten är trygg och vi levererar effektiv kundnära förvaltning samt värdeskapande transaktioner och fastighetsutveckling. I mitten av juni får vi svar kring bolagets fortsatta resa. Oavsett vilket är jag stolt över bolaget, dess personal och resan vi hittills varit med om.

Eskilstuna, maj 2020

Håkan Karlsson

Verkställande Direktör

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl.08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
MaxFASTIGHETER - Delårsrapport Q1 2021 - FINAL

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB