2021-05-31 08:00

Kallelse till årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), organisationsnummer 556937-5487, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 juni 2021.


Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19-pandemin kommer Bolagets årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande och den som inte är aktieägare har således inte rätt att deltaga.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 28 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Anmälan mm

Rätt att delta på årsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen den 17 juni 2021, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

För att ha rätt att delta på årsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 17 juni 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.maxfastigheter.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast torsdagen den 24 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, ”MaxFASTIGHETERs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets hemsida, www.maxfastigheter.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.maxfastigheter.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justerare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 7. Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om antal styrelseledamöter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 11. Val av styrelse och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 14. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Nils Sköld, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Godkännande av dagordning (punkt 3)

Ovan angiven dagordning föreslås gälla som dagordning för stämman.

Val av justeringsperson (punkt 4)

Det föreslås att en justeringsperson ska utses. Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Filip Andersson, representerande TTC Invest AB, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Stämman föreslås godkänna stämmans sammankallande.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 6)

Det föreslås att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning vilka intagits i den framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Beslut om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen överförs i ny räkning.

Valberedningens förslag till val av styrelse och revisor, arvoden, principer för ny valberedning m.m. (punkt 9-13)

Valberedningen inför årets stämma har utgjorts av: Mats Qviberg, Investment AB Öresund, Bernt Ivarson, Bernt Ivarsson med bolag, Sven Engwall, Axagon AB m fl samt Nils Sköld, styrelseordförande i Bolaget.

Valberedningen föreslår att styrelsen reduceras från fem till fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Nils Sköld, Sven Engwall, Carl Petre och Anna Engebretsen. Eva Eriksson har avböjt omval till styrelsen. Valberedningen föreslår omval av Nils Sköld som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i bolaget med auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 650 000 kr, varav ordföranden erhåller 200 000 kr och övriga ledamöter 150 000 kr vardera (inget arvode till den som är anställd i bolaget). För utskottsarbete föreslås 45 000 kr för revisionsutskottets ordförande och 30 000 för respektive ledamot. För finans- och investeringsutskottets ordförande föreslås 45 000 kr och 30 000 kr för respektive ledamot.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses senast sex månader före stämman varvid representanter för det tre största aktieägarna i första hand ska erbjuds plats tillsammans med styrelsens ordförande.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ), Att: Henrik Morén, Eskilstunavägen 34 1tr, 644 30 Torshälla, eller via e-post till henrik.moren@maxfastigheter.se, senast den 18 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Eskilstunavägen 34 1tr, Torshälla, och på www.maxfastigheter.se, senast den 23 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar och ytterligare information

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 21 644 081, av vilka inga ägs av bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor, Eskilstunavägen 34 1tr, 644 30 Torshälla, senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.maxfastigheter.se. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

 

Eskilstuna, maj 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl.08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-05-31

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB