2020-03-06 08:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) offentliggör utfallet i företrädesemissionen av units samt beslut om emission av teckningsoptioner till emissionsgaranter

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER") meddelar idag utfallet i den företrädesemission av högst 5 411 020 units (bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner) om cirka 227 miljoner kronor som godkändes av extra bolagsstämma den 14 februari 2020 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 5 298 403 units, motsvarande cirka 98 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 8 643 294 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 160 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 februari 2020, beslutat om en riktad nyemission av 4 486 159 teckningsoptioner till emissionsgaranterna i Företrädesemission som ersättning för deras garantiåtaganden.

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen tecknades till cirka 98 procent med stöd av uniträtter och till cirka 160 procent utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs MaxFASTIGHETER cirka 227 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8 miljoner kronor.

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 18 februari 2020. De som tilldelas units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 6 mars 2020. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De som tecknat units utan stöd av uniträtter genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till omkring den 16 mars 2020.

Beslut om emission av teckningsoptioner till emissionsgaranterna
Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen erhåller varje emissionsgarant, i enlighet med ingångna garantiavtal, garantiersättning i form av teckningsoptioner. Garantiersättningen uppgår till totalt 4 486 159 teckningsoptioner.

Styrelsen för MaxFASTIGHETER har därför beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 februari 2020, om en riktad nyemission av teckningsoptioner av serie 2020/2027 med i huvudsak samma villkor som i Företrädesemissionen. Teckningskursen i emissionen uppgår till 2,59 kronor per teckningsoption och har fastställts utifrån Black&Scholes värderingsmodell baserat på aktiens volymviktade kurs de senaste 30 handelsdagarna innan emissionsbeslutet. Ersättning för tecknade teckningsoptioner erläggs genom kvittning av respektive emissionsgarants fordran avseende garantiersättning.

Antal teckningsoptioner och ökning av aktiekapital
Företrädesemissionen och den riktade emissionen till garanterna innebär att totalt 9 897 179 teckningsoptioner av serie 2020/2027 kommer att emitteras. Varje teckningsoption av serie 2020/2027 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 42 kronor under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2027. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2027 som emitteras i Företrädesemissionen och den riktade emissionen till garanterna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 24 742 947,50 kronor genom utgivande av 9 897 179 aktier. Bolagets aktiekapital kommer efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2027 att uppgå till 78 853 150,00 kronor, fördelat på 31 541 260 aktier, vardera med ett kvotvärde om 2,50 kronor.

Handel med hybridobligationer och teckningsoptioner
Handel med hybridobligationer och teckningsoptioner av serie 2020/2027 beräknas ske på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq First North Growth Market från och med den 26 mars 2020.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Eskilstuna den 6 mars 2020

 

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60
Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 08.00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i MaxFASTIGHETER. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MaxFASTIGHETER har endast skett i enlighet med det prospekt som MaxFASTIGHETER offentliggjorde den 18 februari 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller distribueras, vidarebefordras eller reproduceras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan åtgärd skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, hybridobligationer, units, uniträtter eller betalda tecknade units i MaxFASTIGHETER har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsoptioner, hybridobligationer, förlagslån, units, uniträtter eller betalda tecknade units får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
Följande dokument finns att hämta:
Release

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2023
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB