2021-06-29 14:10

Rättelse av kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Detta pressmeddelande avser en rättelse av pressmeddelandet ”Kommuniké från årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)” som offentliggjordes den 28 juni 2021 kl 16.00 CET. Ifrågavarande pressmeddelande innehöll felaktigt en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna hänvisning har därför tagits bort i detta pressmeddelande.

Vid årsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige ABs (publ) (”Bolaget”) den 28 juni 2021 fattades följande beslut.

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om resultatdisposition

Årsstämman beslutade att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Antalet styrelseledamöter, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra samt inga styrelsesuppleanter. Stämman beslutade vidare om omval av styrelseledamöterna Nils Sköld, Sven Engwall, Anna Engebretsen och Carl Petre. Nils Sköld omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode utgår med totalt 650 000 kronor att fördelas med

200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor per i bolaget ej anställd ledamot. Stämman beslutade även att utskottsarvoden uppgår till 45 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot samt 45 000 kronor för finans- och investeringsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning samt godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen samt godkände styrelsens ersättningsrapport.

Eskilstuna den 29 juni 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-06-29 - MAR-rättelse av 21-06-28

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB