2021-07-02 16:45

Maxfastigheter inlöser Hybridobligationer med ISIN: SE0013407665

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter”) lämnar meddelande om återbetalning (inlösen) av samtliga efterställda eviga och inlösenbara hybridobligationer med fast ränta, ISIN SE0013407665 (”Hybridobligationer”).

Återbetalning sker med anledning av att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus”), meddelat att det offentliga uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter som lämnades den 3 mars 2021 förklarats ovillkorat. Detta innebär att en Kontrolländring (definierat enligt villkoren för Hybridobligationerna) kommer inträffa, genom att Stenhus kommer att förvärva ett bestämmande inflytande över MaxFastigheter, då Stenhus vid tillträdesdagen under uppköpserbjudandet förvärvar kontroll över mer än 50 procent av aktierna i Maxfastigheter. Kontrolländringen utlöser rätt för Maxfastigheter att återbetala Hybridobligationerna.

Datum för återbetalning, det vill säga inlösendagen för Hybridobligationerna, har bestämts till den 6 augusti 2021. Hybridobligationerna kommer att lösas in till ett belopp om 101 procent av det nominella beloppet. Lösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid dagens slut den 30 juli är registrerad som innehavare i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden.

Ett meddelande om inlösen skickas till Innehavare av Hybridobligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 1 juli 2021. Ytterligare information om processen för inlösenförfarandet framgår av meddelandet, som även finns tillgängligt på www.maxfastigheter.se

Eskilstuna den 2 juli 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021 kl. 16:45 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige. Adress: Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, telefon: 08-44 68 61 00, Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-07-02

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB