2021-07-14 08:00

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2021


Under kvartalet har MaxFastigheters hittills bästa förvaltningsresultat för ett enskilt kvartal uppnåtts, 20,6 mkr. Detta trots att en kostnad av engångskaraktär påverkat resultatet med knappt 3 mkr. Bolagets verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt med fina nyuthyrningar. Även i våra spännande utvecklingsprojekt fortsätter vi att generera bra värden.

MaxFastigheter äger 60 fastigheter på 31 orter med en uthyrbar yta om 226 871 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 2 992 mkr kronor och har ökat med 10 % från föregående år. Under första halvåret har intäkterna ökat med 21 % till 108 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 93,2 % och belåningsgraden ligger på 56,8 %.

Vårt långsiktiga och löpande arbete med att utveckla våra fastigheter och områden har fortsatt att bära frukt. Såväl i utvecklingsprojekten som i Gräsvallen och Edsvalla i Karlstad har nya, långa kontrakt med stabila motparter kunnat tecknas. Även i Norrköping och i Folkesta, Eskilstuna har vi visat att vår affärsmodell fortsatt fungerar genom att skapa värden i längre hyreskontrakt med stabila hyresgäster, kontrakt som skall generera stabila kassaflöden framåt. Överskottsgraden i verksamheten uppgår nu till starka 79,9 %.

I Eskilstuna och Karlstad fortsätter våra projekt med full fart. Efter ett gupp i vägen med totalentreprenören för etapp 3 i Fanfaren, Karlstad, som mycket oväntat och utan förvarning gick i konkurs i maj, har nu vår egen fastighetsgrupp tagit över slutförandet av projektet. Färdigställandet kommer att förskjutas till senare under kvartal tre men i det stora hela blir det enbart smärre justeringar. I Eskilstuna rullar projektet på med markarbeten för de första två byggnaderna i etapp 2.

Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av bolaget och vad vi tillsammans lyckats prestera under första halvåret men även under bolagets hela levnadstid. Då Stenhus Fastigheter har erhållit accept från ägare till över 96 % av aktierna kommer framtiden för MaxFastigheter bland annat bestå av integrering av verksamheten med dem samt arbetet med att avnotera bolagets aktier och teckningsoptioner.

Vi är stolta över att kunna lämna över ett välskött bolag med fina kassaflödesdrivna fastigheter till Stenhus. Resan har varit både rolig och spännande och vi önskar alla aktieägare och Stenhus lycka till i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Eskilstuna, juli 2021

Håkan Karlsson

Verkställande Direktör

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl.08:00 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
MaxFASTIGHETER - Delårsrapport Q2 2021

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB