2021-08-13 08:30

Kallelse till extra bolagsstämma i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr 556937-5487 (”Bolaget”), med säte i Gävle, kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 september 2021.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”), som, per den 15 juli 2021, totalt innehar 21 305 695 aktier i Bolaget, motsvarande 98,44 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Stenhus Fastigheter har begärt extra bolagsstämman för att besluta om fastställande av styrelsearvode, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Anmälan

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid extra bolagsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd den 31 augusti 2021, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.maxfastigheter.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 3 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till MaxFastigheter i Sverige AB, Att: EGM, c/o Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@maxfastigheter.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till MaxFastigheter i Sverige AB, Att: EGM, c/o Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller via e-post till info@maxfastigheter.se, senast den 27 augusti 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på www.maxfastigheter.se senast den 1 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 21 644 081 aktier. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Fastställande av styrelsearvoden
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Val av styrelseledamöter samt av revisor
  9. Avslutande av stämman

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Bolagets styrelse föreslår att advokat Erik Borgblad, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokat Jan Öhgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Fastställande av styrelsearvoden

Stenhus Fastigheter föreslår att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stenhus Fastigheter föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8. Val av styrelseledamöter samt av revisor

Stenhus Fastigheter föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis och Mikael Nicander. Stenhus Fastigheter föreslår vidare att Elias Georgiadis väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stenhus Fastigheter föreslår att revisionsbolaget EY väljs till revisor. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserad revisor Mikael Ikonen kommer att vara huvudansvarig revisor. Samtliga nuvarande ledamöter samt revisor i Bolaget entledigas i samband med stämman förutsatt att stämman beslutar i enlighet med Stenhus Fastigheters förslag.

Elias Georgiadis är född 1978 och har gått gymnasium inom handel. Elias Georgiadis har drivit sina egna verksamheter som VD under 23 år inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Amasten Fastigheter AB (publ) samt i Handelsbankens styrelse i Skärholmen. Övriga uppdrag inkluderar VD och Koncernchef för Sterner Stenhus-gruppen, samt styrelseledamot i koncernens bolag.

Tomas Georgiadis är född 1976 och är civilingenjör inom teknisk fysik & elektroteknik från LiTH. Tomas Georgiadis har varit arbetschef i Sterner Stenhus AB och haft ansvar för inköp och projektledning i Sterner Stenhus AB samt varit styrelseledamot i Fasadgruppen Group AB och styrelseledamot i SPEF. Övriga uppdrag inkluderar vVD & CFO för Sterner Stenhus-gruppen.

Mikael Nicander är född 1970 och har en teknisk kandidatexamen inom fastighetsekonomi och bygg från KTH. Mikael Nicander har varit VD för Stendörren Fastigheter AB (publ), vVD för Kvalitena AB (publ), VD för Lantmännen Fastigheter AB och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ) samt i Admiral Capital A/S (publ). Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i MiloMnAReal Estate AB.

Handlingar

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud och förhandsröstningsformulär finns på Bolagets webbplats www.maxfastigheter.se samt på Bolagets kontor, adress Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Samtliga handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till Bolaget. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Eskilstuna, augusti 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl.08:30 CET.

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.seFöljande dokument finns att hämta:
Pressmeddelande 2021-08-13

Prenumerera på pressmeddelanden

Ange din e-postadress nedan för att erhålla pressmeddelanden från MaxFASTIGHETER via e-post.Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB
Copyright © MaxFastigheter i Sverige AB 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB